دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-200 
3. بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن

صفحه 49-76

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان


5. مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

صفحه 107-127

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار


7. راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان

صفحه 164-194

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی