دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 1-206 
5. تدبیر منزل در بهمن‌نامه

صفحه 111-142

عاتکه رسمی؛ احمد گلی؛ راهله قاسمیان


7. تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد

صفحه 171-196

مژگان محمدی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ سید محسن حسینی مؤخر