بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  - استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

آثار ادبی از لحاظ موضوعی به دسته های مختلفی تقسیم می­شوند که از آن جمله اند: انواع حماسی، تعلیمی، نمایشی و غنایی. مقوله درخواست وتقاضا که از زیر­شاخه های ادبیات غنایی محسوب می­شود، در شعر شاعران از دوره های آغازین شعر فارسی تا دوره معاصر به صورت های گوناگون جلوه نموده است. به طور کلی، انواع تقاضا و درخواست ها را می­توان به دو دسته کلی تقاضاهای مادی و غیر­مادی تقسیم کرد که شاعران به شیوه های متفاوت نسبت به طرح آن اقدام کرده اند. در پژوهش حاضر، این موضوع در اشعار کمال­الدین اسماعیل اصفهانی- یکی از شاعران بزرگ سبک عراقی، بررسی و تحلیل شده است. در این زمینه سعی شده است تا همة اشعار شاعر در دیوانش مطالعه و انواع درخواست و تقاضاهای مادی و غیر­مادی او استخراج و بررسی و تحلیل گردد و از این رهگذر نشان داده شده است که نزدیک به سه چهارم درخواست های شاعر را تقاضاهای مادی دربرمی گیرد که بیانگر وضعیت دشوار زندگی و معیشت وی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study and analysis of request and demand in Kamaloudin Esmaiel Esfahani's poetry

نویسندگان [English]

  • aliasghar Baba Safari 1
  • zaynab Farahnak Jafari 2
1 * Assistant professor of the Persian language and literature, Esfahan University
2 ** M.A student of the Persian language and literature, Esfahan University
چکیده [English]

Literary works are divided into different groups based on their subject maters. They include epic, didactic, dramatic, and lyric. The category of request and demand which is the subdivision of lyric literature has been manifested in different forms in the poetry of many early and contemporary poets. Generally, different types of request and demands are divided into two main categories; namely, materialistic demand and non materialistic one .Poets by using various methods have presented them in their works. In this article the subject of demand and request in the poetry of Kamaloudin Esmaiel Esfahani has been investigated. In this field, the attempt is made to analyze all poems from his Divan including materialistic request and non materialistic one. The result shows that two third of the demands were materialistic ones due to poor living condition of the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Request and demand
  • Kamaloudin Esmaiel Esfahani
  • literary work
  • Materialistic demand and non materialistic one
  • praised
 
1- اشپولر. برتولد. (1365). تاریخ مغول در ایران، تهران: علمی و فرهنگی.
2- بحرالعلومی. حسین. (1348). دیوان خلّاق المعانی ابوالفضل کمال الدیناسماعیل اصفهانی، تهران: دهخدا.
3- حاکمی، اسماعیل. (1386). درباره ادبیات غنایی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
4- خالقی راد، حسین. (1375). قطعه وقطعه سرایی در شعر فارسی، تهران.
5- دولتشاه بن بختیشاه .(1385). تذکره دولتشاه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
6- دهخدا. علی اکبر .(1325). لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
7- ذاکر شاد، الهام السادات .(1387). تحلیل و بررسی طلب و درخواست در شعرفارسی از آغاز تا پایان قرن ششم هجری، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
8- راوندی، مرتضی .(1356). تاریخ اجتماعی ایران، تهران: امیرکبیر.
9- رزمجو، حسین .(1370). انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد: آستان قدس رضوی.
10- رستگار فسایی، منصور .(1373).انواع شعر فارسی، شیراز: نوید.
11- زرین کوب، عبد الحسین .(1367). سیری در شعر فارسی، تهران: نوین.
12_______________ .(1355). شعر بی دروغ شعر بی نقاب، تهران: علمی.
13- شمیسا، سیروس .(1370). انواع ادبی، تهران: باغ آینه.
14- صفا، ذبیح الله.(1355). تاریخ ادبیات ایران،تهران: امیرکبیر.
15- معین، محمد .(1342). فرهنگ فارسی،تهران: امیرکبیر.