عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

طالب آملی یکی از برجسته­ترین شاعران طرز تازه است که در میانة دو جریان اصلی سبک هندی قرار دارد. هنجارگریزی­های ابهام­آفرین شعر طالب را باید سرآغاز شکل‌گیری طرز خیال دانست. از آنجا که غالب ابهامات شعری سبک هندی حاصل دست­کاری‌های زبانی و هنجارگریزی­های معنایی است که از رهگذر تلاش در کشف روابط تازه و «نازک­ادایی» حاصل می‌شود، با ابهامات شعری شاعرانی چون حافظ و مولانا رابطة عکس دارد؛ چرا که ابهامات شعری این شاعران بیشتر به خاطر فضای شعری و عظمت و بیکرانگی معنایی است که از آن سخن می­گویند. در این مقاله در صدد برآمدیم تا با تأکید بر عامل ادبی، عوامل تکنیکی ابهام­آفرین شعر طالب را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Elements of Semantic Ambiguity in the Poetry of Talib Amoli

نویسنده [English]

  • hossein Hassanpour Alashty
* Associate professor of the Persian Language and Literature, Mazandaran University.
چکیده [English]

Talib Amoli is one of the most prominent poets who follow a certain kind of style in poetry that falls between two different categories of Indian style. His ambiguous deviations from the norms can be considered as a turning point in the use of imagery in poetry. Since most of the ambiguity seen in the Indian style of poetry is the result of a semantic deviation from the norms for Creating new concepts and meanings. On the contrary, ambiguities created by Poets such as Hafiz and Molana is the result of poetic atmospher and the boundlessness of meaning. The current paper attempts to investigate the technical as well as literary elements that foster such ambiguity in the poetry of Talib Amoli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian style
  • Talib Amoli
  • ambiguity in poetry
 
1- آملی، طالب .(بی تا). کلیات اشعار، به اهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، تهران: سنایی.
2- حسن­پور آلاشتی، حسین .(1384). طرز تازه (سبک­شناسی غزل سبک هندی)، تهران: سخن.
3- خان آرزو، سراج­الدین علی .(1974). داد سخن، تصحیح سید محمد اکرم «اکرام»، راولپندی: انجمن تحقیقات ایران و پاکستان.
4- -------------------- .(1359). سراج منیر، تصحیح سید محمد اکرم «اکرام»، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
5- شفیعی کدکنی، محمدرضا .(1366). شاعر آینه­ها (بررسی شعر بیدل و سبک هندی)، تهران: آگاه.
6- فتوحی، محمود .(1387). «ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند معنایی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، س16، ش62، صص36-17.
7- لاهوری، منیر .(1359). کارنامه، تصحیح و مقدمه سید محمد اکرم «اکرام»، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
8- نعمانی، شبلی .(1334). شعرالعجم، ترجمة سید محمدتقی فخر گیلانی، جلد سوم، تهران: دنیای کتاب.