تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

در این پژوهش مضامین و درونمایه‌های تعلیمی (اخلاقی) سنایی بر اساس قصاید این شاعر سترگ ادب فارسی با روش توصیفی بررسی شده است زیرا مضامین و اندیشه‌های تعلیمی- اخلاقی سنایی بر اساس آثار گرانسنگ و ارزشمند او در ادب فارسی، بارز و برجسته است. نگارندگان بر آنند تا با بررسی این موضوع، ارزش‌ها و آموزه‌های اخلاقی موجود در قصاید این شاعر بلندپایه را بکاوند و برخی فضایل و رذایل اخلاقی به کار رفته در سروده‌های او را تبیین کنند. آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است، پرداختن به موضوعات مشترکی است که در آثار دیگر سنایی از جمله حدیقه‌الحقیقه‌ مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The manifestation of ethical and didactic themes inSanai's odes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghari 1
  • Mohsen Ameri Shahrabi 2
چکیده [English]

The aim of the present paper is to study the ethical and didactic themes in the odes of Sanai
Therefore, this paper tries to investigate this subject matter; which is very predominant in the works of Sanai. These odes that have been investigated include both virtual and villain features. In so doing, the odes of Sanai have been analyzed based on descriptive method. The important thing in the present research is that the common subjects in other works of Sanai especiallyHadighat al – Haghighat have been emphasized. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanai
  • ode
  • ethical poetry
  • didactic poetry
1- حافظ، شمس‌الدین محمد. (1383). دیوان، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: غزلسرا.
2- حلبی، علی‌اصغر. (1377). گزیدة حدیقه الحقیقه، تهران: اساطیر.
3- زرین‌کوب، عبدالحسین.(1361). از چیزهای دیگر، تهران: علمی.
4- ---------------- .(1362). با کاروان حلّه، تهران: جاویدان.
5- ---------------- .(1367). جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.
6- ---------------- (1387). ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر.
7- سجادی، سید ضیاءالدین؛ شعار، جعفر. (1374). نغمه‌گر حدیقة عرفان، تهران: سخن.
8- سنایی، مجدود بن آدم. (1368). حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
9- ---------------- .(1388). دیوان اشعار، به اهتمام محمدتقی مدرّس رضوی، تهران: سنایی.
10- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1376). تازیانه‌های سلوک، تهران: آگاه.
11- صفا، ذبیح ‌الله .(1373). تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس.
12- فروزانفر، بدیع‌الزمان. (1369). سخن و سخنوران، تهران: خوارزمی.
13- مؤتمن، زین‌العابدین. (1371). تحول شعر فارسی، تهران: طهوری.
14- یوسفی، غلامحسین. (1371). چشمه‌ روشن، تهران: علمی.