نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 58-86

علی آسمند جونقانی