نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 107-127

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار