نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 41-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ مهدی دهرامی