نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 23-50

سید احمد پارسا؛ محمد سعیدی مقدم