نویسنده = �������� �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 69-100

محمدرضا حاجی آقابابایی