نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی

دوره 13، شماره 49، بهار 1400، صفحه 95-115

طیبه رحمانی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ عبدالحسین فرزاد


2. تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 145-172

علی رضا شعبانلو؛ خدیجه مرادی؛ عبدالحسین فرزاد حلبی؛ غفار برجساز