نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات قرآن فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 35-72]
 • آتش آتش عشق از دیدگاه مولانا [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 1-14]
 • آثار منظوم بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 75-98]
 • آرایة مضاعف صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • آرامش آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]
 • آرایه درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • آرا و نظرها بررسی نظرها و آرای خواجه نصیر طوسی دربارة تعلیم و تربیت انسان و نظام ارزشی حاکم بر آن [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 59-82]
 • آردلت خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • آرمانشهر مقایسه میان صفات ممدوح در مدایح جمال الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر ابونصر فارابی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 75-100]
 • آرمان شهر نظامی؛ سخنگوی ایران انسانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 76-85]
 • آرمان‌شهر مضامین اخلاقی در بوستان و مقایسة‌ آن با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 189-218]
 • آزادی مفهوم آزادی در ادب فارسی‌ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • آزرم و ادب پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • آسیب شناسی فرایند اخلاقی شدن جامعه از نگاه سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 219-243]
 • آسمان تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 147-172]
 • آفرین‌نامه مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-106]
 • آفرین‌نامه بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • آگهی خدمات عمومی (PSA) مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • آل‌احمد بررسی مضامین تعلیمی در سفرنامه‌های ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، خسی ‌در میقات جلال آل‌احمد [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 56-96]
 • آموزش کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 97-120]
 • آموزشی مفاهیم نمادین تعلیمی در مهمترین داستان های آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 155-184]
 • آموزش زنان یکسونگری در ادبیات تعلیمی و پندنامه‌های فارسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 87-110]
 • آموزه های اخلاقی تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 129-156]
 • آموزه‌های اخلاقی نقش‌های شش گانه‌ زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 187-219]
 • آموزه‌های اخلاقی اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • آموزه‌های اخلاقی پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • آموزه‌های اخلاقی و آموزه‌های تعلیمی آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 39-62]
 • آموزه‌های تربیتی آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 39-62]
 • آموزه‌های تربیتی بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • آموزه‏ های تعلیمی بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-122]
 • آموزه‌های تعلیمی تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • آموزه‌های تعلیمی بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • آموزه‌های تعلیمی بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • آموزه‌های تعلیمی آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • آموزه‌های تعلیمی انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]
 • آموزه‌های تعلیمی آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • آموزه‌های‌تعلیمی لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • آموزه‌‌های تعلیمی بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • آموزه‌های تعلیمی- اخلاقی لافونتن بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • آموزه‌های دینی و مذهبی پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • آموزه‌های سیاسی کاربرد داستان تمثیلی در تعلیم آموزه‌های سیاسی با تأکید بر متون کهن ادبی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 175-200]
 • آموزه‌های سیاسی و اجتماعی پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • آموزه‌های عرفانی پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • آیین کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • آیین‌ کشورداری تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]

ا

 • ابراهیم گلستان بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • ابَرمفهوم بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • ابن مسکویه همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • ابن مقفع مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه‌ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 103-136]
 • ابن مقفّع مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 169-187]
 • ابن‌یمین آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 107-128]
 • ابهام شعری عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-108]
 • ابوالحسن عامری همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • ابوالعلاء‌ معری سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • ابوالفتح محمد بن علی بن محمد اصفهانی نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 39-50]
 • ابوحامد محمد غزالی توسی تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • ابوسعید ابی‌الخیر شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • ابوسعید ابوالخیر تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبنای نظریه ارتباطات کلامی یاکوبسن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • ابوشکور بلخی مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-106]
 • ابونصر فارابی مقایسه میان صفات ممدوح در مدایح جمال الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر ابونصر فارابی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 75-100]
 • اتّحاد و همدلی اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]
 • اتهام بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • ایثار و آزادگی رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • اجتماع بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • احیاء علوم‌الدین آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • احکام ترغیبی و تحذیری بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]
 • احمد حسن میمندی تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • احمد شوقی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر جمال الدین عبدالرزاق و احمد شوقی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 26-35]
 • اخلاق بررسی نقش عوامل اخلاقی و سیاسی در شاد زیستن با تکیه بر شعر کهن فارسی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 57-94]
 • اخلاق همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • اخلاق آموزه های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • اخلاق بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 1-36]
 • اخلاق بررسی بازتاب روحیات پروین اعتصامی در توصیه‌های اخلاقی وی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 65-101]
 • اخلاق همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • اخلاق نسبت اخلاق و سیاست در اندیشة سعدی شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 145-170]
 • اخلاق تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • اخلاق تحلیل محتوای نفثه المصدور نسوی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 152-182]
 • اخلاق آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • اخلاق نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • اخلاق درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • اخلاق بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • اخلاق آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 1-24]
 • اخلاق اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • اخلاق «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]
 • اخلاق آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • اخلاق ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • اخلاق مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • اخلاق اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • اخلاق بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • اخلاق ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • اخلاق جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • اخلاق نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • اخلاق مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • اخلاقیات آموزه‌های زهدی و اخلاقی در شعر قرن چهارم با تکیه بر اشعار کسایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 149-172]
 • اخلاقیات اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 83-102]
 • اخلاق اجتماعی بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • اخلاق ایران باستان بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • اخلاق ترغیبی شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 25-52]
 • اخلاق در سبک خراسانی بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • اخلاق در سبک عراقی بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • اخلاق دستوری فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • اخلاق دینی فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • اخلاق زیستن اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 27-58]
 • اخلاق سنّتی و اخلاق معاصر اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • اخلاق شاه و ملازمان تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • اخلاق عارفان جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • اخلاق عرفانی آمیختگی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-148]
 • اخلاق عرفانی اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 43-62]
 • اخلاق فلسفی فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • اخلاق گریزی فرایند اخلاقی شدن جامعه از نگاه سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 219-243]
 • اخلاق محسنی بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • اخلاق مداری بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • اخلاق ناصری بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • اخلاق ناصری بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • اخوان ثالث کارکردهای تعلیمی و اخلاقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان با تکیه بر عنصر نماد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 169-198]
 • اخوان ثالث بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • ادبیات بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • ادبیات رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • ادبیات چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 103-118]
 • ادبیات مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • ادبیات ایرانی ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-171]
 • ادبیات اندرزی مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • ادبیات پهلوی بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • ادبیات تطبیقی حکمتهای تعلیمی مشترک در شعر رودکی و سعدی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • ادبیات تطبیقی بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • ادبیات تطبیقی بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 50-84]
 • ادبیات تعلیمی پژوهشی در قصیدة شینیه «جلاء الرّوح» جامی ازدیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 165-198]
 • ادبیات تعلیمی روضه الانوار عباسی، نظامنامة اخلاق حاکمان در عهد صفوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 199-232]
 • ادبیات تعلیمی تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • ادبیات تعلیمی آموزه های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • ادبیات تعلیمی ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 157-193]
 • ادبیات تعلیمی لحن تعلیمی در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 79-102]
 • ادبیات تعلیمی مقایسة چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار نو و سنتی نیمایوشیج [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • ادبیات تعلیمی بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 157-190]
 • ادبیات تعلیمی قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 33-58]
 • ادبیات تعلیمی آمیختگی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-148]
 • ادبیات تعلیمی تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • ادبیات تعلیمی دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • ادبیات تعلیمی شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 1-28]
 • ادبیات تعلیمی «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • ادبیات تعلیمی مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • ادبیات تعلیمی انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-126]
 • ادبیات تعلیمی کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • ادبیات تعلیمی بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • ادبیات تعلیمی جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • ادبیات تعلیمی بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • ادبیات تعلیمی بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]
 • ادبیات تعلیمی رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • ادبیات تعلیمی اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 83-102]
 • ادبیات تعلیمی جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • ادبیات تعلیمی روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • ادبیات تعلیمی کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 97-120]
 • ادبیات تعلیمی حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 71-94]
 • ادبیات تعلیمی یکسونگری در ادبیات تعلیمی و پندنامه‌های فارسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 87-110]
 • ادبیات تعلیمی ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • ادبیات تعلیمی پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • ادبیات تعلیمی چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • ادبیات تعلیمی آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 107-128]
 • ادبیات تعلیمی سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 23-50]
 • ادبیات تعلیمی پند منظوم در ادب عالمانه [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 79-104]
 • ادبیات تعلیمی بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • ادبیات تعلیمی بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • ادبیات تعلیمی بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • ادبیات تعلیمی کاربرد داستان تمثیلی در تعلیم آموزه‌های سیاسی با تأکید بر متون کهن ادبی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 175-200]
 • ادبیات تعلیمی پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • ادبیات تعلیمی مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • ادبیات تعلیمی بررسی مضامین تعلیمی در سفرنامه‌های ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، خسی ‌در میقات جلال آل‌احمد [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 56-96]
 • ادبیات تعلیمی نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • ادبیات تعلیمی ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • ادبیات تعلیمی بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • ادبیات تعلیمی تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • ادبیات تعلیمی بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • ادبیات تعلیمی بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • ادبیات تعلیمی واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • ادبیات تعلیمی بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • ادبیات تعلیمی بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • ادبیات تعلیمی بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • ادبیات تعلیمی نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • ادبیات تعلیمی بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • ادبیات تعلیمی تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • ادبیات تعلیمی مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 1-28]
 • ادبیات تعلیمی آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 76-98]
 • ادبیّات تعلیمی مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • ادبیات تعلیمی و اخلاقی کارکردهای تعلیمی و اخلاقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان با تکیه بر عنصر نماد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 169-198]
 • ادبیات تعلیمی و اندرز های اخلاقی و تربیتی مضامین تعلیمی و تربیتی در هفت پیکر [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 139-176]
 • ادبیات تمثیلی درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • ادبیات جهان نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 161-172]
 • ادبیات حماسی ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • ادبیات حماسی تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • ادبیات شرقی و ایرانی نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 161-172]
 • ادبیات غنایی لحن تعلیمی در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 79-102]
 • ادبیات غنایی جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • ادبیات غنایی تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • ادبیات فارسی بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]
 • ادبیات فارسی بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]
 • ادبیات کودک و نوجوان بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 41-69]
 • ادبیات گرجی بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]
 • ادبیات معاصر کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 97-120]
 • ادبیات معاصر مفهوم آزادی در ادب فارسی‌ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • ادبیات نمایشی تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • ادب بی‌اضطراب مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-38]
 • ادب تعلیمی نگاه تعلیمی به دنیای شاهنامه در سبک عراقی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 161-186]
 • ادب تعلیمی بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 23-46]
 • ادب تعلیمی آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • ادب تعلیمی زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • ادب تعلیمی بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]
 • ادب تعلیمی رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • ادب تعلیمی رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • ادب تعلیمی جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 131-158]
 • ادب تعلیمی واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-176]
 • ادب تعلیمی پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • ادب تعلیمی بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • ادب تعلیمی اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • ادب تعلیمی مضامین و ساختارهای تعلیمی و اخلاقی در منشورهای دیوانی با تکیه بر عتبة الکتبة، التوسّل الی الترسّل، دستور دبیری و دستورالکاتب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-78]
 • ادب تعلیمی بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 31-58]
 • ادب تعلیمی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • ادب تعلیمی بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • ادب تعلیمی بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • ادب تعلیمی علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • ادب تعلیمی مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-38]
 • ادب تعلیمی همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • ادب تعلیمی تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • ادب تعلیمی‌اخلاقی بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • ادب حماسی نگاه تعلیمی به دنیای شاهنامه در سبک عراقی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 161-186]
 • ادب حماسی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • ادب حماسی همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • ادب غنایی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • ادب غنایی بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • ادب فارسی سیر تطور مجلسگویی صوفیانه به عنوان نوعی ادب تعلیمی؛ از آغاز تا پایان دورة صفوی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 39-74]
 • ادب فارسی مفهوم آزادی در ادب فارسی‌ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • ادب فارسی و عربی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر جمال الدین عبدالرزاق و احمد شوقی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 26-35]
 • ادیسه مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • ایران شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]
 • ایران باستان بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • ایران باستان تبیین جایگاه قابوس‌نامه در تاریخ اندرزنامه‌نویسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 23-50]
 • ایرانی بودن بازتاب هویت ایرانی در آثار هنری و مواریث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-30]
 • ایرانشاه تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • ارتباط ابعاد اجتماعی مهارت‌های‌ زندگی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 191-218]
 • ارتباطات گفتاری تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان) [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 51-74]
 • ارتباط کلامی شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 25-52]
 • ارتباط کلامی صوفیه تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبنای نظریه ارتباطات کلامی یاکوبسن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • ارسال‌المثل بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • ارسطو همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • ارسطو واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-150]
 • ازهر و مزهر علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • ازوپ همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • استبداد تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • استبدادستیزی مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • استدلال اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • استعارة تمثیلی بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 23-46]
 • استعاره مبانی زیبایی‌شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 1-29]
 • استعاره تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 77-102]
 • استعاره شمـع آفتـاب [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-60]
 • استعاره صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • استعارۀ مفهومی استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • استغفار خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • استغنا بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-56]
 • اسدی طوسی تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • اسرار التوحید شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • اسرارنامه بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • اسرارنامه زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • اسطوره نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • اسطوره لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • اسطوره کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • اسطوره بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • اسطوره بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • اسطوره مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • اسکندرنامه همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • اسکندرنامه‌ لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • اسلام سرگذشت خط فارسی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 61-70]
 • اسلوب معادله اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • اشاعره این خرد خام به میخانه بر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 60-70]
 • اشعار پند منظوم در ادب عالمانه [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 79-104]
 • اشعار تعلیمی بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]
 • اشعار تعلیمی حافظ بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • اشعار مثنوی فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 35-72]
 • اشعار ناصرخسرو بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • اصفهان نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 39-50]
 • اصول اخلاقی بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • اصول مدیریتی بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • اصول و روش‌ها بررسی و تحلیل ارتباط مبانی معرفت‌شناختی با دیدگاه‌های تربیتی مولوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 116-146]
 • اضطراب تأثیر زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • اعتراض و انتقاد شیبانی و بازگشت ادبی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 46-55]
 • اغتنام فرصت زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • اغراض شعری انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 135-168]
 • افلاطون همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • اقبال‌نامه رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • اقتباس کاربرد تعلیمی داستان های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 127-156]
 • اقتباس درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • اقتصاد سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • اقناع مخاطب سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 23-50]
 • ایلیاد انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • ایلیاد مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • التوسل الی الترسل کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • الست بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • الف «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 105-134]
 • الگوی روایی الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 183-211]
 • الگوی روایی ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • الگوی کنشگران بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 69-100]
 • الگوی نجات بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • المعنویة الخفیه تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-40]
 • الهی‏ نامه وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • ایماژهای زندگی زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • امثال (مثل) ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 157-193]
 • امیرخسرو دهلوی حکایات تعلیمی و کارکردهای آن در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-50]
 • امیرخسرو دهلوی اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 43-62]
 • امیرخسرو دهلوی بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 31-58]
 • امیر خسرو دهلوی علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • انبیا الهی (عیسی داستان انبیا در منظومة هفت پیکر [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 66-75]
 • اینترنت مرجع‌شناسی اینترنتی در حوزة مطالعات ادبی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 83-112]
 • انتقاد‌های اجتماعی کارکرد تکرار و تداعی در انتقاد‌های اجتماعی پنج شاعر برگزیدۀ سبک عراقی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 21-50]
 • انتقام انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • انحطاط اخلاقی مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 1-28]
 • اندرز همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • اندرز بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • اندرز مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-106]
 • اندرز بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 31-58]
 • اندرز بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • اندرز علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • اندرز بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 151-197]
 • اندرزگزاران بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • اندرزگویی تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • اندرزنامه اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 83-102]
 • اندرزنامه بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • اندرزنامه‌نویسی پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • اندرزنامه‌نویسی تبیین جایگاه قابوس‌نامه در تاریخ اندرزنامه‌نویسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 23-50]
 • اندرزنامه‌های سیاسی تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • اندیشة سیاسی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشة سعدی شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 145-170]
 • اندیشه‌های اخلاقی و تربیتی تأثیر دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 59-86]
 • اندیشه های روانشناسانه اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 171-215]
 • انیس‌ الطالبین بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 70-94]
 • انسان ابعاد اجتماعی مهارت‌های‌ زندگی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 191-218]
 • انسان مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • انسان برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • انسان بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • انسان مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • انسان آرمانی مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • انسان کامل بازجست تفکّر خلاق و انتقادی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 137-160]
 • انسان کامل مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • انسان گرایی نظامی؛ سخنگوی ایران انسانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 76-85]
 • انسان‌گرایی اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]
 • انسان معاصر آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]
 • انقلاب اسلامی رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • انقلاب مشروطیت راهیابی واژه های خارجی (فرنگی ) به زبان و شعر فارسی در عصر انقلاب مشروطه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-15]
 • انیمیشن قصه‌های شاهنامه درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • انوار سهیلی پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • انواع ادبی شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 1-28]
 • انواع ادبی بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • انواع ادبی انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 135-168]
 • انواع ادبی مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-38]
 • انوری تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • انوری بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • ایهام درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • ایهام تناسب تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • اهل بساط تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-20]
 • اودیسه نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 161-172]
 • اودیسه انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • اوضاع اجتماعی زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • ائمه معصومین (علیهم‌السلام) مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 13-24]

ب

 • باباجان قزوینی بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • باب پنجم گلستان سعدی کاربست گفتمان عاطفی در متون تعلیمی با تکیه بر باب پنجم گلستان سعدی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-120]
 • باد حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]
 • بی‌ادبی تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • بایدها و نبایدها اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • بار تعلیمی بار تعلیمی جریان‌های شعر متعهد فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 177-198]
 • بازرگان اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • بازگشت ادبی شیبانی و بازگشت ادبی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 46-55]
 • بازگشت به خویش بازتاب هویت ایرانی در آثار هنری و مواریث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 21-30]
 • بافت بررسی پیکربندی بافتی گلستان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 101-130]
 • بیان علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • باورهای دینی نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • بخشش برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-45]
 • بیداد پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • بدآموزی تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • بدیع علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • بدیع‌الزمان فروزانفر دیدگاههای انتقادی بدیع‌الزمان فروزانفر در سخن و سخنوران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • بیدل دهلوی اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • بیدل دهلوی انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]
 • بر آتش رفتن نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 113-134]
 • براعت استهلال گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • براندازی زمان ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • بررسی تطبیقی بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • برزخ سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • برزونامه بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 151-197]
 • برزویه طبیب مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه‌ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 103-136]
 • برون‌متنی بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • بسمل شیرازی اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 83-102]
 • بعد اجتماعی ابعاد اجتماعی مهارت‌های‌ زندگی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 191-218]
 • بی‌قراری آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]
 • بلاغت مبانی زیبایی‌شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 1-29]
 • بلاغت علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • بلاغت منبری سیر تطور مجلسگویی صوفیانه به عنوان نوعی ادب تعلیمی؛ از آغاز تا پایان دورة صفوی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 39-74]
 • بیناژانری همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • بینامتنیت تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • بینامتنیّت بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • بنیان تعلیم بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • بن‏ هم تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-49]
 • بهاء الدین محمد بن موید بغدادی کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • بهاء ولد جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • بهارستان جامی چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]
 • بهرام گور مضامین تعلیمی و تربیتی در هفت پیکر [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 139-176]
 • بهرام گور بررسی مؤلفه‌های شفقت به خودِ نِف در شخصیت فتنه در منظومۀ هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 29-56]
 • به رسم تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-20]
 • بهشت سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • بیهقی تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-20]
 • بهمن‌نامه تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • بوستان مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • بوستان ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • بوستان تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • بوستان ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • بوستان تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • بوستان تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • بوستان انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • بوستان بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • بوستان واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • بوستان بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 53-75]
 • بوستان سعدی مضامین اخلاقی در بوستان و مقایسة‌ آن با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 189-218]
 • بوستان سعدی تأثیر دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 59-86]
 • بوستان سعدی اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • بوستان و گلستان سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • بوطیقا بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]

پ

 • پایان‌بندی پایان‌بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 111-134]
 • پادشاهان مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 1-28]
 • پادشاهان آرمانی حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 139-168]
 • پیام اخلاقی مقایسه درون مایه اخلاقی حکایات کلیله و دمنه و داستان‌های‌ هانس کریستین اندرسن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-100]
 • پیامبر جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • پیامبر ستایی بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 23-44]
 • پیام جهانی پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • پیامدهای اخلاقی زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • پیر آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 76-98]
 • پرداخت داستانی پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • پریشان آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • پی‌رنگ پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • پروین پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • پروین اعتصامی بررسی بازتاب روحیات پروین اعتصامی در توصیه‌های اخلاقی وی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 65-101]
 • پروین اعتصامی دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • پروین اعتصامی بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • پروین اعتصامی زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • پروین اعتصامی تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • پروین اعتصامی مفهوم تجدّد و رویکرد نئوکلاسیک در دیوان پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 135-152]
 • پیشگویی تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 147-172]
 • پیکربندی بافتی بررسی پیکربندی بافتی گلستان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 101-130]
 • پنج‌ گنج بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • پند بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 151-197]
 • پند شاعران پند منظوم در ادب عالمانه [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 79-104]
 • پندگریزی پندگریزی، خلاف‌آمد عادت سعدی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-152]
 • پندناپذیری که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق ) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-38]
 • پندنامه یکسونگری در ادبیات تعلیمی و پندنامه‌های فارسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 87-110]
 • پند و اندرز پژوهشی در قصیدة شینیه «جلاء الرّوح» جامی ازدیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 165-198]
 • پند و اندرز تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • پند و اندرز بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • پند و اندرز جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 131-158]
 • پند و اندرز روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • پند و اندرز حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 71-94]
 • پند و اندرز ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • پند و اندرز پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • پند و اندرز پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • پند و اندرز مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • پنهان‌نگاری کاربرد داستان تمثیلی در تعلیم آموزه‌های سیاسی با تأکید بر متون کهن ادبی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 175-200]
 • پیوند فرهنگی شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]

ت

 • تأثرات روحی بررسی بازتاب روحیات پروین اعتصامی در توصیه‌های اخلاقی وی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 65-101]
 • تأثیرپذیری چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]
 • تأثیر سخن نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 113-134]
 • تاریخ نقش تاریخ در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • تاریخ بیهقی تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • تاریخ بیهقی خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • تأمل در خویشتن اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 27-58]
 • تأویل داستان انبیا در منظومة هفت پیکر [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 66-75]
 • تبرئه بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • تبلیغ شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • تیپ‏ های سیاره‏ ای تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-49]
 • تجارت اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • تجّدد مفهوم تجدّد و رویکرد نئوکلاسیک در دیوان پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 135-152]
 • تجلّی بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • تحذیر تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • تحقیقات ادبی مرجع‌شناسی اینترنتی در حوزة مطالعات ادبی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 83-112]
 • تحلیل بسامدی تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجستة دوره مشروطه [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • تحلیل روایی تحلیل روایی حکایت تمثیلی نابینا و مفلوج بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 1-26]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • تحلیل محتوایی آموزه ‏های تعلیمی ـ اخلاقی در غزلیات حکیم نزاری قُهستانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 154-184]
 • تحمّل گرسنگی نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 113-134]
 • تحول موضوعات تعلیمی بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • تداعی کارکرد تکرار و تداعی در انتقاد‌های اجتماعی پنج شاعر برگزیدۀ سبک عراقی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 21-50]
 • تدبیر ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • تدبیر منزل تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • تذکرة الاولیا تحلیل حکایات تعلیمی تذکرة الاولیا بر پایة الگوی روایی گریماس [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-102]
 • تذکره الاولیا بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • تراژدی ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • تراژدی بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • تراژیک ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • تربیت تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • تربیت دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • تربیت شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • تربیت رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 172-202]
 • تربیتی مفاهیم نمادین تعلیمی در مهمترین داستان های آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 155-184]
 • تربیت و اخلاق آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • ترجمه بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]
 • ترجمه تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • ترجمه نقش تاریخ در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • ترجمۀ کلیله و دمنه (بهرام‌شاهی) پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • ترس از خدا ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • ترسّل و انشا مضامین و ساختارهای تعلیمی و اخلاقی در منشورهای دیوانی با تکیه بر عتبة الکتبة، التوسّل الی الترسّل، دستور دبیری و دستورالکاتب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-78]
 • ترس مذموم راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • ترغیب و تحذیر بررسی شیوه‌های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 95-13]
 • تزاحم در تصویر صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • تسامح بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • تساهل بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • تشبیه بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • تشبیه ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • تشبیه تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 77-102]
 • تشبیه صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • تشبیه تمثیل اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • تشبیه تمثیلی بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 23-46]
 • تشبیه مرکب اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • تشخّص زبانی گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 63-82]
 • تشویق واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-176]
 • تصاویر هنری آه ز نفس فضول (بررسی و تحلیل تصاویر هنری نفس در آثار منظوم مولوی) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-126]
 • تصحیح بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • تصحیح متن تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • تصرفات بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • تصویر تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • تصوف آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]
 • تصوف نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 113-134]
 • تصوف تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • تصوّف چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 103-118]
 • تصوف انفرادی و حقیقی بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • تصوف مرسوم بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • تضاد بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 53-75]
 • تعالیم اجتماعی پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • تعالیم اخلاقی بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • تعالیم اخلاقی پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • تعالیم اخلاقی تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • تعالیم اخلاق اجتماعی اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • تعالیم اخلاق فردی اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • تعالیم انسانی پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • تعدّد و تضاعف تصاویر صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • تعلیم بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • تعلیم حکایات تعلیمی و کارکردهای آن در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-50]
 • تعلیم تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • تعلیم تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • تعلیم آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]
 • تعلیم دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • تعلیم «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]
 • تعلیم جنبه تعلیمی هزل در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 153-174]
 • تعلیم علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • تعلیم جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • تعلیم رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 172-202]
 • تعلیمی بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • تعلیمات خاص بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • تعلیم‌وتربیت مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • تعلیم و تربیت بررسی شیوه‌های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 95-13]
 • تعلیم و تربیت آموزه های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • تعلیم و تربیت نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • تعلیم و تربیت بررسی دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در قابوس‌نامه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 51-86]
 • تعلیم و تربیت بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 157-190]
 • تعلیم و تربیت دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • تعلیم و تربیت تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 129-156]
 • تعلیم و تربیت واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • تعلیم و تربیت بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]
 • تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • تعلیم و تربیت بررسی نظرها و آرای خواجه نصیر طوسی دربارة تعلیم و تربیت انسان و نظام ارزشی حاکم بر آن [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 59-82]
 • تعلیم و تربیت روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • تعلیم و تربیت تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • تعلیم و تربیت تربیت تدریجی و تأثیرپذیری مولانا از امام محمد غزّالی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-55]
 • تعلیم و تربیت مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • تعلیم و تربیت بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • تعلیم و تربیت بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 41-69]
 • تعلیم و تربیت بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]
 • تعلیم و تربیت کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-115]
 • تفاخرهای تعلیمی تفاخرهای تعلیمی مسعود سعد [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 1-32]
 • تفاوت های زبانی بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • تفسیر الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 183-211]
 • تفسیر ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • تفسیر نقش تاریخ در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • تفکر انتقادی و مولوی بازجست تفکّر خلاق و انتقادی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 137-160]
 • تفکّر خلاق بازجست تفکّر خلاق و انتقادی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 137-160]
 • تفکر نو بازجست تفکّر خلاق و انتقادی از دیدگاه مولوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 137-160]
 • تقابل‌های دوتایی بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • تقابل‏ های دوگانه بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 53-75]
 • تقاضای مادی و غیر مادی بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • تقدیر ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • تقوی آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • تکامل حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • تکرار تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • تکرار بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]
 • تکرار کارکرد تکرار و تداعی در انتقاد‌های اجتماعی پنج شاعر برگزیدۀ سبک عراقی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 21-50]
 • تِلِماک تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]
 • تمثل رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • تمثیل بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • تمثیل بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 23-46]
 • تمثیل «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • تمثیل جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • تمثیل ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • تمثیل تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-184]
 • تمثیل حیوانات رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • تمثیل مفلوج و نابینا تحلیل روایی حکایت تمثیلی نابینا و مفلوج بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 1-26]
 • تمهیدات آمیختگی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-148]
 • تناسب تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • تناسب لفظ و معنا درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • تنبیه واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-176]
 • تندخویی تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • تنش فرمی تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • تنفس صبح نوآوری در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 133-160]
 • تواضع آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • توالی روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • توانش ارتباطی تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان) [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 51-74]
 • توانگری برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-45]
 • توحید مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • توحید ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 87-110]
 • توصیه بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • توصیه‌های اخلاقی مضامین و ساختارهای تعلیمی و اخلاقی در منشورهای دیوانی با تکیه بر عتبة الکتبة، التوسّل الی الترسّل، دستور دبیری و دستورالکاتب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-78]

ج

 • جادو کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • جامی دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • جامع الاسرار آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • جامعه پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • جامعه ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 119-146]
 • جامعۀ امروزی کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-115]
 • جان دیویی بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • جان سرل بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]
 • جانوران سیرت انسانی در صورت حیوانی (بررسی فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی در حکایات جانور محور مثنوی) [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 173-204]
 • جبرئیل جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • جریان بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • جفری چاسر بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • جلال آل احمد آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • جمال الدین عبدالرزاق نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 39-50]
 • جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی مقایسه میان صفات ممدوح در مدایح جمال الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر ابونصر فارابی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 75-100]
 • جملات انشایی بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • جملات پرسشی و امری بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • جناس درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • جنبه های تعلیمی بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • جهان چند صدایی نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • جهانگشای خاقان فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 25-42]
 • جوان آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 76-98]
 • جوانمردی آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • جوانمردی بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • جوانمردی عارفان جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • جوی و دیوار و تشنه بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]

چ

 • چارچوب بافتی آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • چراغ خورشید شمـع آفتـاب [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-60]
 • چراغ قمر شمـع آفتـاب [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-60]
 • چندصدایی بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • چندصدایی چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]

ح

 • حاتم اصم آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]
 • حافظ اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 171-215]
 • حافظ تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 129-156]
 • حافظ بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • حافظ عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 1-12]
 • حافظ نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • حافظ بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • حافظ شیرازی برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • حاکم روضه الانوار عباسی، نظامنامة اخلاق حاکمان در عهد صفوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 199-232]
 • حاکمان آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • حال بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 75-98]
 • حباب تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • حدیث بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • حدیقة الحقیقه جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • حدیقة الحقیقه شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • حدیقة ‌الحقیقه نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • حدیقه سنایی مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 169-187]
 • حروف فارسی «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 105-134]
 • حکایات روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • حکایت حکایات تعلیمی و کارکردهای آن در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-50]
 • حکایت جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • حکایت مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • حکایت ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • حکایت مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • حکایت اخلاقی ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • حکایت افشین و بودلف تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • حکایت تمثیلی بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 23-46]
 • حکایت تمثیلی بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • حکایت منظوم تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • حکایت­های تعلیمی الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 183-211]
 • حکایت‌های تمثیلی کاربرد تعلیمی داستان های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 127-156]
 • حکایت های عرفانی تحلیل حکایات تعلیمی تذکرة الاولیا بر پایة الگوی روایی گریماس [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-102]
 • حکایت‌های گلستان بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 85-110]
 • حکم ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • حکمت بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 131-164]
 • حکمت پژوهشی در قصیدة شینیه «جلاء الرّوح» جامی ازدیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 165-198]
 • حکمت حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]
 • حکمت مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • حکمت عملی کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • حکمت عملی تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • حکمت متعالیه این خرد خام به میخانه بر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 60-70]
 • حکمت‌های مرگ حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • حکیم قاآنی آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • حکیم نظامی داستان انبیا در منظومة هفت پیکر [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 66-75]
 • حکومت ایده‌آل حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 139-168]
 • حکومت استبدادی تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • حکومت‌داری بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • حکومت‌های استبدادی نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • حل مسئله بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • حماسه بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • حمید مصدق بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]
 • حوزۀ مفهومی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • حوزۀ واژگانی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]

خ

 • خاقانی پارادوکس تکبر و تواضع در شعر و شخصیت خاقانی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 47-78]
 • خاقانی قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 33-58]
 • خاقانی نقد وصف و جایگاه زیبایی شناختی آن در شعر خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 59-82]
 • خیال علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • خیام مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • ختم ولایت ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 87-110]
 • خدا بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • خدا بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • خداوند برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • خیر مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • خردگرایی بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • خردورزی مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-106]
 • خردورزی واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-150]
 • خسروی بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • خسرو و شیرین جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • خسرو و شیرین بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]
 • خسرو و شیرین رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • خسرو و شیرین مقایسه خسرو و شیرین شهاب ترشیزی با خسرو و شیرین نظامی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 30-58]
 • خسرو و شیرین اندر پس لفافه ها( بررسی و تحلیل برخی از ابیات خسرو و شیرین نظامی) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 16-25]
 • خسرو و شیرین تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 123-153]
 • خطاب بررسی نظریة ارتباط و خطاب در مثنوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-40]
 • خط پهلوی سرگذشت خط فارسی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 61-70]
 • خط فارسی سرگذشت خط فارسی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 61-70]
 • خلاقیت بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • خلق و خوی انسانی سیرت انسانی در صورت حیوانی (بررسی فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی در حکایات جانور محور مثنوی) [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 173-204]
 • خمسه نظامی انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-126]
 • خم نشینی فلاطون زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-144]
 • خواجه نصیرالدین طوسی بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • خواجه نصیر طوسی بررسی نظرها و آرای خواجه نصیر طوسی دربارة تعلیم و تربیت انسان و نظام ارزشی حاکم بر آن [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 59-82]
 • خواجوی کرمانی تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • خواجوی کرمانی رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • خوانچه درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • خودسازی شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • خودستایی‌های تعلیمی خودستایی‌های آموزنده در اشعار ناصرخسرو قبادیانی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 1-34]
 • خود شیفتگی پارادوکس تکبر و تواضع در شعر و شخصیت خاقانی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 47-78]
 • خودشکوفایی انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • خودشکوفایی بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • خودشناسی و تربیت تدریجی تربیت تدریجی و تأثیرپذیری مولانا از امام محمد غزّالی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-55]
 • خود کم‌بینی پارادوکس تکبر و تواضع در شعر و شخصیت خاقانی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 47-78]
 • خوشه‌های تصویری تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]

د

 • داد پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • دادگری پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • دادوستد فرهنگی راهیابی واژه های خارجی (فرنگی ) به زبان و شعر فارسی در عصر انقلاب مشروطه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-15]
 • داستان ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 157-193]
 • داستان بزرگسال مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • داستان تمثیلی کاربرد داستان تمثیلی در تعلیم آموزه‌های سیاسی با تأکید بر متون کهن ادبی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 175-200]
 • داستان سمک عیّار بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-176]
 • داستان عاشقانه رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • داستان کوتاه ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]
 • داستان کودک مفاهیم نمادین تعلیمی در مهمترین داستان های آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 155-184]
 • داستان کودک مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • داستانهای بحر پیمایی نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 161-172]
 • داستان‌های بیدپای پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • داستان‌های فانتزی بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 41-69]
 • دیدگاه روان‌شناسان راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • دیدگاههای انتقادی دیدگاههای انتقادی بدیع‌الزمان فروزانفر در سخن و سخنوران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • دیدگاه‌های تعلیمی نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • دیدن فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 35-72]
 • دریا بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • درخواست و تقاضا بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • درد و رنج بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]
 • درد و رنج پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • درمان بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • درنگ در هستی اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 27-58]
 • درون‌گرایان کهن‌ترین سند پزشکی در روانشناسی چهره«در شعر فارسی» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-50]
 • درون مایه مقایسه درون مایه اخلاقی حکایات کلیله و دمنه و داستان‌های‌ هانس کریستین اندرسن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-100]
 • درونمایه‌های تعلیمی– اخلاقی درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • دستار خوان درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • دستور زبان فارسی «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 105-134]
 • دفاع مقدس رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • دفتر ششم مثنوی درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • دگرگونی بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • دل بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • دلالت علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • دنیاگرایی دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]
 • دنیاگریزی قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 33-58]
 • دنیاگریزی اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • دین‌داری بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • دیوان حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]
 • دیوان برخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • دیوان بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • دیوان اشعار برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • دیوان امام علی(ع) اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • دیوان سنایی نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 39-50]
 • دیوان قصاید گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • دیوان وحشی دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • دور هرمنوتیکی بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • دوره سلجوقی «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • دورۀ اسلامی تبیین جایگاه قابوس‌نامه در تاریخ اندرزنامه‌نویسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 23-50]
 • دورۀ بازگشت بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • دورۀ قاجار بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • دوزخ سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • دوستی اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]

ذ

 • ذکر تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 15-40]

ر

 • ریا ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 119-146]
 • رابرت ایمونز تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • رازداری رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • راسل بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • ریاض همدانی آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • راهکارهای ترس راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • راوی گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 63-82]
 • رباعی‌های فارسی زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • ریخت‌شناسی ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • رخداد روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • رذایل اخلاقی تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • رذایل اخلاقی تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-40]
 • رساله ‌الغفران سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • رسالۀ عرفانی بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 70-94]
 • رستم ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 157-193]
 • رشید تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • رشد اخلاقی تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 123-153]
 • رشوه بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • رعیت‌پروری تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • رفتار کهن‌ترین سند پزشکی در روانشناسی چهره«در شعر فارسی» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-50]
 • رفتارشناسی اخلاقی رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 127-151]
 • رمز درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • رمز و ادبیات تعلیمی گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • رنج بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • رنگ نگرش تعلیمی- اخلاقی شاعران به رنگ سیاه تا پایان سبک عراقی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 1-16]
 • رنگ سیاه نگرش تعلیمی- اخلاقی شاعران به رنگ سیاه تا پایان سبک عراقی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 1-16]
 • روابط اجتماعی بررسی جایگاه مصاحبت و هم نشینی در عرفان اسلامی (بر اساس متون عرفانی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 29-56]
 • روایت پایان‌بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 111-134]
 • روایت روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • روایت شناسی تحلیل حکایات تعلیمی تذکرة الاولیا بر پایة الگوی روایی گریماس [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-102]
 • روایت شناسی نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • روایت‌شناسی بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 69-100]
 • روایت‌شناسی بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • روایت‌شناسی ساختارگرا دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • روایت شنو نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • روایت‌شنو دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • روان‌شناسی بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 1-36]
 • روان‌شناسی انسان‌گرا انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • روان‏ شناسی تربیتی وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • رودکی حکمتهای تعلیمی مشترک در شعر رودکی و سعدی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • رودکی تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 77-102]
 • رودکی مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • روش نقش تاریخ در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • روش ‏های تربیتی وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • روضه الانوار روضه الانوار عباسی، نظامنامة اخلاق حاکمان در عهد صفوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 199-232]
 • روضه‌الانوار تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • رویکرد اخلاقی رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • رویکرد تعلیمی تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبنای نظریه ارتباطات کلامی یاکوبسن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • رومن یاکوبسن تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبنای نظریه ارتباطات کلامی یاکوبسن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • رومن یاکوبسن شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 25-52]

ز

 • زال و رودابه نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • زیبایی‏ پرستی تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • زیبایی‌شناسی مبانی زیبایی‌شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 1-29]
 • زبان تعلیمی تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • زبان زنانه و مردانه بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • زبان شناسی «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 105-134]
 • زبان شناسی نظام مند نقش گرا بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • زراندوزی ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 119-146]
 • زمان تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • زمان تاریخی ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]
 • زمان قدسی ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]
 • زمینه‌های ترس راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • زنان بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • زندگی‌نامۀ برسازی‌شدۀ فردوسی بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • زهد زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-144]
 • زهد آمیختگی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-148]
 • زهد آموزه‌های زهدی و اخلاقی در شعر قرن چهارم با تکیه بر اشعار کسایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 149-172]
 • زهد آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]
 • زهیر بن ابی سلمی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]

ژ

 • ژان‌دو لافونتن بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • ژرف‌ساخت ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]

س

 • ساحت های تربیت تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • ساختار الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 183-211]
 • ساختار ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • ساختار اپیزودیک تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • ساختار روایت ساختار شناسی مجموعه داستان «دیوان سومنات» [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 153-168]
 • ساختار طبقاتی تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • ساختار گونه تعلیمی بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • ساختار مثنوی گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • ساراماگو تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-184]
 • سیاست بررسی نقش عوامل اخلاقی و سیاسی در شاد زیستن با تکیه بر شعر کهن فارسی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 57-94]
 • سیاست نسبت اخلاق و سیاست در اندیشة سعدی شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 145-170]
 • سیاست تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • سیاست مدن کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • سیاست مُدن تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • سیاست‌نامه بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • سیاست‌نامه بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • سیاست‌نامه استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • سیاست‌نامه کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 95-115]
 • ساقی‌نامه بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • سالک بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • سیاوش مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • سبک سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • سبک خراسانی نگرش تعلیمی- اخلاقی شاعران به رنگ سیاه تا پایان سبک عراقی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 1-16]
 • سبک‌شناسی شناختی آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • سبک عراقی نگاه تعلیمی به دنیای شاهنامه در سبک عراقی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 161-186]
 • سبک عراقی نگرش تعلیمی- اخلاقی شاعران به رنگ سیاه تا پایان سبک عراقی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 1-16]
 • سبک عراقی خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • سبک عراقی تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • سبک هندی عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-108]
 • سبک هندی شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]
 • سبک هندی تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • سخاوت جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • سخن آرایی درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • سخن ‌گفتن سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]
 • سخن و سخنوران دیدگاههای انتقادی بدیع‌الزمان فروزانفر در سخن و سخنوران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • سدۀ یازدهم شگردها و علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه های غنایی با‌ تکیه بر منظومۀ نویافتۀ «ناز و نیاز» [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 1-28]
 • سدۀ یازدهم بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 70-94]
 • سیرالعباد‌ الی‌المعاد سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • سیر تحول ادبیات تعلیمی بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]
 • سرِِ سفره درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • سعدی بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • سعدی بررسی شیوه‌های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 95-13]
 • سعدی تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • سعدی همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • سعدی برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 109-126]
 • سعدی حکمتهای تعلیمی مشترک در شعر رودکی و سعدی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • سعدی همگونیهای فکری سعدی و حکیمان یونان در مقوله اخلاق [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 121-154]
 • سعدی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشة سعدی شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 145-170]
 • سعدی فرایند اخلاقی شدن جامعه از نگاه سعدی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 219-243]
 • سعدی بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • سعدی مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • سعدی رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 127-151]
 • سعدی بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]
 • سعدی بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • سعدی تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • سعدی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • سعدی سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • سعدی واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-176]
 • سعدی ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • سعدی تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • سعدی تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • سعدی اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • سعدی تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان) [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 51-74]
 • سعدی خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • سعدی برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-45]
 • سعدی روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • سعدی انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • سعدی بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • سعدی تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • سعدی بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 53-75]
 • سعدی تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-49]
 • سعیدا چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • سعدی شیرازی بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • سعدی شیرازی پندگریزی، خلاف‌آمد عادت سعدی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-152]
 • سفر سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • سفرنامه بررسی مضامین تعلیمی در سفرنامه‌های ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، خسی ‌در میقات جلال آل‌احمد [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 56-96]
 • سفرنامه‌ روحانی سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • سفره درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • سلطانیات کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • سلطان مسعود غزنوی خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • سلیمان حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]
 • سلوک بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-56]
 • سلوک الی الله تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 15-40]
 • سلوک ‌الملوک بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • سمبل درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • سنایی بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 131-164]
 • سنایی نقش‌های شش گانه‌ زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 187-219]
 • سنایی تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • سنایی بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • سنایی مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 169-187]
 • سنایی سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • سنایی شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • سنایی بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • سنایی غزنوی جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • سنخ‌شناسی کهن‌ترین سند پزشکی در روانشناسی چهره«در شعر فارسی» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-50]
 • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]

ش

 • شاخص‌های محتوایی و صوری شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 1-28]
 • شادی بررسی نقش عوامل اخلاقی و سیاسی در شاد زیستن با تکیه بر شعر کهن فارسی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 57-94]
 • شادی ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-171]
 • شادخوارگی مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • شادی‌گرایی شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 183-212]
 • شایست‌ها و نشایست‌ها سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]
 • شاعران سبک عراقی کارکرد تکرار و تداعی در انتقاد‌های اجتماعی پنج شاعر برگزیدۀ سبک عراقی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 21-50]
 • شاعر پارسی گوی نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 39-50]
 • شاهان پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • شاه-انسان کامل بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • شاه‌پدر بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • شاهنامة فردوسی بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 151-197]
 • شاهنامه نگاه تعلیمی به دنیای شاهنامه در سبک عراقی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 161-186]
 • شاهنامه ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 157-193]
 • شاهنامه نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • شاهنامه درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • شاهنامه مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • شاهنامه رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • شاهنامه پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • شاهنامه حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 71-94]
 • شاهنامه ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • شاهنامه تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 147-172]
 • شاهنامه انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • شاهنامه تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]
 • شاهنامه مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • شاهنامه پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • شاهنامه بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • شاهنامه آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 76-98]
 • شاهنامه واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-150]
 • شاهنامه؛ شخصیت ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • شاهنامۀ فردوسی مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 1-28]
 • شیبانی شیبانی و بازگشت ادبی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 46-55]
 • شخصیت گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 63-82]
 • شخصیت بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 85-110]
 • شخصیت تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-49]
 • شیخ صفی اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • شر مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • شرح اندر پس لفافه ها( بررسی و تحلیل برخی از ابیات خسرو و شیرین نظامی) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 16-25]
 • شرف‌نامه رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • شیرین و خسرو علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • شروح گلستان و بوستان برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 109-126]
 • شعر خودستایی‌های آموزنده در اشعار ناصرخسرو قبادیانی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 1-34]
 • شعر تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجستة دوره مشروطه [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • شعر رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • شعر تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • شعر سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • شعر مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 13-24]
 • شعر تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 77-102]
 • شعر مفهوم آزادی در ادب فارسی‌ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • شعر اخلاقی تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • شعر اخلاقی خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • شعر امام رضا (ع) بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 50-84]
 • شعر آیینی مضامین تعلیمی در شعر آیینی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 17-38]
 • شعر بزمی رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • شعر پارسی شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]
 • شعر تعلیمی بررسی جایگاه تشبیه و تمثیل در اندیشه‌های تعلیمی سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 1-28]
 • شعر تعلیمی تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • شعر تعلیمی مضامین تعلیمی در شعر آیینی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 17-38]
 • شعر تعلیمی بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • شعر تعلیمی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • شعر تعلیمی نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • شعر تعلیمی رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 172-202]
 • شعر تعلیمی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 50-84]
 • شعر جاهلی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • شعر حکمت مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • شعر خاقانی بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 23-44]
 • شعر زنانه زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • شعر سده یازدهم چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • شعر سعدی شیرازی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 50-84]
 • شعر سنتی و شعر نیمایی مقایسة چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار نو و سنتی نیمایوشیج [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • شعر عربی و فارسی بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 131-164]
 • شعر فارسی دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • شعر فارسی بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]
 • شعر فارسی سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • شعر فارسی روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • شعر فارسی بار تعلیمی جریان‌های شعر متعهد فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 177-198]
 • شعر فارسی بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • شعر فارسی بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • شعر قاجار بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • شعر قرن چهارم آموزه‌های زهدی و اخلاقی در شعر قرن چهارم با تکیه بر اشعار کسایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 149-172]
 • شعر کهن فارسی بررسی نقش عوامل اخلاقی و سیاسی در شاد زیستن با تکیه بر شعر کهن فارسی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 57-94]
 • شعر متعهد بار تعلیمی جریان‌های شعر متعهد فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 177-198]
 • شعر مشروطه بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • شعر مشروطه رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 172-202]
 • شعر معاصر بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 157-190]
 • شعر معاصر اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • شعر معاصر بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • شعر معاصر بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • شعر معاصر فارسی بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]
 • شعر منثور درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور زیدری نسوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 56-65]
 • شعر نو فرآیند شعر نو و محورهای آن [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 111-132]
 • شعوبیه گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • شفیعی کدکنی بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]
 • شفقت بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • شفقت‌ورزی بررسی مؤلفه‌های شفقت به خودِ نِف در شخصیت فتنه در منظومۀ هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 29-56]
 • شکوائیه پارادوکس تکبر و تواضع در شعر و شخصیت خاقانی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 47-78]
 • شکوفة آبدارتر و برومندتر تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-20]
 • شگردهای تعلیمی شگردها و علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه های غنایی با‌ تکیه بر منظومۀ نویافتۀ «ناز و نیاز» [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 1-28]
 • شگردهای تعلیمی آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • شگرد‌های تعلیمی علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • شمس تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • شمس تبریزی آنچه امروز نیز می توان از شمس تبریزی آموخت؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • شمس تبریزی رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 191-230]
 • شمس و طغرا بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • شمع آفتاب شمـع آفتـاب [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-60]
 • شمع ماه شمـع آفتـاب [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-60]
 • شنیدن فرآیند یادگیری با تکیه بر آیات قرآن کریم و اشعار مثنوی معنوی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 35-72]
 • شهاب ترشیزی مقایسه خسرو و شیرین شهاب ترشیزی با خسرو و شیرین نظامی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 30-58]
 • شهریار نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • شهود چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 103-118]
 • شیوه‌های ارتباطی رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 191-230]
 • شیوه‌های اندرز بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • شیوه‌های تبلیغی شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • شیوه‌های تعلیم غزل فارسی و آموزه‌های ملامتی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-24]

ص

 • صائب اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]
 • صائب شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]
 • صائب تبریزی تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • صبر فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • صبر آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • صحبت بررسی جایگاه مصاحبت و هم نشینی در عرفان اسلامی (بر اساس متون عرفانی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 29-56]
 • صفات اخلاقی آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • صفّة تاج تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی (متن‌شناسی تاریخ بیهقی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-20]
 • صفوة‌الصفا اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • صُوَر بیانی مضاعف صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • صور خیال تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 77-102]
 • صور خیال جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • صوفی جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • صوفیان دورة اول آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]

ض

 • ضرب‌المثل ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • ضرب‌المثل سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]

ط

 • طالب آملی عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-108]
 • طالع‌بینی پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • طب روحانی کهن‌ترین سند پزشکی در روانشناسی چهره«در شعر فارسی» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-50]
 • طبق درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 119-132]
 • طرح مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • طمع تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • طنز واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • طنز جنبه تعلیمی هزل در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 153-174]
 • طنز چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • طنز نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • طول ادراک صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]

ظ

 • ظرافت های کلامی برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 109-126]
 • ظلم استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • ظلم‌ستیزی بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]

ع

 • عارف بررسی جایگاه مصاحبت و هم نشینی در عرفان اسلامی (بر اساس متون عرفانی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 29-56]
 • عارفانه عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 1-12]
 • عاشقان که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق ) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-38]
 • عاشقانه عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 1-12]
 • عاطفه انسانی ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • عالم‌آرای شاه اسماعیل فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 25-42]
 • عالم‌آرای صفوی فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 25-42]
 • عبادت تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 15-40]
 • عباسعلی کیوان قزوینی بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • عبدالرحیم شیروانی بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-122]
 • عبدالرزاق اصفهانی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر جمال الدین عبدالرزاق و احمد شوقی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 26-35]
 • عبدالقادر گیلانی انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]
 • عبدالقاهر جرجانی مبانی زیبایی‌شناسی استعاره از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 1-29]
 • عدالت کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • عدالت نسبت اخلاق و سیاست در اندیشة سعدی شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 145-170]
 • عدالت حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 139-168]
 • عدالت تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • عدالت ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 119-146]
 • عدالت استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • عدالت خواهی نظامی؛ سخنگوی ایران انسانی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 76-85]
 • عدل ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • عدل و داد تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • عدم حرص اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • عرفان ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • عرفان آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 1-24]
 • عرفان فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • عرفان حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • عرفان «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]
 • عرفان اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • عرفان چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • عرفان مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 13-24]
 • عرفان بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 75-98]
 • عرفان تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 15-40]
 • عرفان چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 103-118]
 • عرفان تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-184]
 • عرفان بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • عرفان شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • عرفان آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • عرفان اسلامی بررسی جایگاه مصاحبت و هم نشینی در عرفان اسلامی (بر اساس متون عرفانی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 29-56]
 • عرفان و تصوف نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • عشق که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق ) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-38]
 • عشق آتش عشق از دیدگاه مولانا [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 1-14]
 • عشق بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • عشق این خرد خام به میخانه بر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 60-70]
 • عصیان برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • عطار بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • عطار انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 135-168]
 • عطار زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • عطار مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • عطار شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 25-52]
 • عطّار پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • عطار نیشابوری بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • عقل این خرد خام به میخانه بر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 60-70]
 • عقل نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • عقلانیت مفهوم تجدّد و رویکرد نئوکلاسیک در دیوان پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 135-152]
 • علم چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 103-118]
 • علم احکام نجوم پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • علم کلام نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • علم معانی جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • علم معانی بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • علم و دانش تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجستة دوره مشروطه [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • عماد فقیه کرمانی بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • عنایت برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • عناصر چندمعنایی کارکردهای تعلیمی و اخلاقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان با تکیه بر عنصر نماد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 169-198]
 • عین القضات همدانی آمیختگی ادبیات تعلیمی با ادبیات عرفانی در تمهیدات عین القضات همدانی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 131-148]
 • عنصرالمعالی تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • عنصرالمعالی بررسی دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در قابوس‌نامه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 51-86]
 • عنصرالمعالی جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 131-158]
 • عنصرالمعالی تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • عنصرالمعالی پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]

غ

 • غیب‌گویی پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • غزّالی تربیت تدریجی و تأثیرپذیری مولانا از امام محمد غزّالی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-55]
 • غزل اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 171-215]
 • غزل لحن تعلیمی در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 79-102]
 • غزل غزل فارسی و آموزه‌های ملامتی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-24]
 • غزل بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • غزل عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 1-12]
 • غزل آموزه ‏های تعلیمی ـ اخلاقی در غزلیات حکیم نزاری قُهستانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 154-184]
 • غزلیات پندگریزی، خلاف‌آمد عادت سعدی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-152]
 • غزلیات شمس شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 183-212]
 • غزلیات شمس آه ز نفس فضول (بررسی و تحلیل تصاویر هنری نفس در آثار منظوم مولوی) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-126]
 • غزل تعلیمی بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • غزل سعدی «کاری نیمه تمام از مردی تمام» [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 70-80]
 • غلامحسین یوسفی «کاری نیمه تمام از مردی تمام» [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 70-80]
 • غنا تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]

ف

 • فابل همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • فابل درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • فابل- افسانه بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • فاجعه ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • فارسی دری راهیابی واژه های خارجی (فرنگی ) به زبان و شعر فارسی در عصر انقلاب مشروطه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-15]
 • فال پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • فتنه بررسی مؤلفه‌های شفقت به خودِ نِف در شخصیت فتنه در منظومۀ هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 29-56]
 • فتوت جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • فتوح الغیب انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]
 • فرامتن تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • فرآیندفردیت لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • فریدالدین عطار وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • فردوسی نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • فردوسی مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • فردوسی پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • فردوسی بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • فردوسی انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • فردوسی تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]
 • فردوسی مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • فردوسی پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • فردوسی واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-150]
 • فردوسی و فنلون بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • فرکلاف تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • فرمالیسم بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • فرهنگ پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • فرهنگ سرگذشت خط فارسی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 61-70]
 • فرهنگ ایرانی ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-171]
 • فرهنگ ایرانیان باستان مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه‌ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 103-136]
 • فرهنگ ایران باستان بررسی دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در قابوس‌نامه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 51-86]
 • فرهنگِ بزرگِ ضرب‌المثل‌های فارسی سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]
 • فرهنگ و ادب ایران باستان تأثیر دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 59-86]
 • فرهنگ و ادب عربی تأثیر دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 59-86]
 • فرونسیس تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • فضایل اخلاقی انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-126]
 • فضایل اخلاقی فلسفه و آموزه‌های شاد زیستن در اندیشۀ نظامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 59-86]
 • فضایل و رذایل اخلاقی دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • فضایل و رذایل اخلاقی واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • فضیلت اخلاقی بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • فضیلت‌ها و رذیلت‌ها سیرت انسانی در صورت حیوانی (بررسی فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی در حکایات جانور محور مثنوی) [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 173-204]
 • فعل بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • فقر بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-56]
 • فقر برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-45]
 • فقر تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • فلسفه برخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • فلسفۀ شادی فلسفه و آموزه‌های شاد زیستن در اندیشۀ نظامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 59-86]
 • فنا بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • فنا بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-56]
 • فِنلون تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]

ق

 • قابلیت‌های هیجانی بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-176]
 • قابوسنامه بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • قابوسنامه تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • قابوس نامه تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • قابوس‌نامه بررسی دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در قابوس‌نامه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 51-86]
 • قابوس‌نامه جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 131-158]
 • قابوس‌نامه بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • قابوس‌نامه پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • قابوس‌نامه بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • قابوس‌نامه تبیین جایگاه قابوس‌نامه در تاریخ اندرزنامه‌نویسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 23-50]
 • قابوس‌نامه بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • قابوس‌نامه استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • قاضی ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • قافیه فرآیند شعر نو و محورهای آن [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 111-132]
 • قالب رسانه‌ای مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • قانون تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • قرار آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]
 • قرآن بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • قرآن سرگذشت خط فارسی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 61-70]
 • قرن چهاردهم تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • قرن نهم دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • قرن هشتم پند منظوم در ادب عالمانه [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 79-104]
 • قصاید تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • قصاید ناصرخسرو بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • قصاید نظامی سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 23-50]
 • قصاید و بوستان بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]
 • قصیده پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • قصیده سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • قصیده بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • قصیده شینیه جلاء الروح جامی پژوهشی در قصیدة شینیه «جلاء الرّوح» جامی ازدیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 165-198]
 • قصیده مرآت الصفا قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 33-58]
 • قیصر امین‌پور نوآوری در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 133-160]
 • قضاوت بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • قضاوت ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • قطره بررسی و تحلیل نماد «دریا» در آثار عطار [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 183-202]
 • قطعات بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • قطعه بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • قطعه آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 107-128]
 • قلندریات غزل فارسی و آموزه‌های ملامتی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-24]
 • قناعت قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 33-58]
 • قناعت اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • قناعت آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • قناعت برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-45]
 • قناعت واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • قواعد دستوری «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 105-134]

ک

 • کاتب بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • کاترین ایموت آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • کارکرد تعلیمی بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • کارکرد تعلیمی شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 183-212]
 • کارکرد تعلیمی آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • کارکردگرایی کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 97-120]
 • کارکردهای تکرار بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]
 • کارناوال بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • کبر تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • کتاب تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • کتابخانة مجازی مرجع‌شناسی اینترنتی در حوزة مطالعات ادبی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 83-112]
 • کتابخوانی تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • کرامت‌های ممکن نقش تمرین و طبیعت در خرق عادت (کرامت‌های ممکن) [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 113-134]
 • کسایی آموزه‌های زهدی و اخلاقی در شعر قرن چهارم با تکیه بر اشعار کسایی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 149-172]
 • کشمکش ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 1-38]
 • کشورداری تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • کلاسیسم و نئوکلاسیسم بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • کلام برخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • کلبرگ تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 123-153]
 • کلیدر آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • کلیله‌ودمنه بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • کلیله و دمنه مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه‌ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 103-136]
 • کلیله و دمنه مقایسه درون مایه اخلاقی حکایات کلیله و دمنه و داستان‌های‌ هانس کریستین اندرسن [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 59-100]
 • کلیله و دمنه تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • کلیله و دمنه «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • کلیله و دمنه بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • کلیله و دمنه بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 69-100]
 • کلیله و دمنه بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • کلیله و دمنه تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • کلیله و دمنه مقایسه موضوعی کلیله و دمنه(بهرامشاهی) و حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 169-187]
 • کلیله و دمنه تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • کلیله و دمنه پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • کلیله و دمنه بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • کیمیای سعادت تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • کمال‌الدین اسماعیل بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • کمالگرایی بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • کمال نبوی بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 23-44]
 • کنایه تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • کنایه صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • کنش‌های گفتاری بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-24]
 • کهن‌الگوی‌پیرخردمند لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • کودک آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 76-98]
 • کودکان و نوجوانان کاربرد تعلیمی داستان های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 127-156]
 • کودک و نوجوان بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 157-190]
 • کوری تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-184]
 • کولی کنار آتش بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]

گ

 • گادامر تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • گذرایی بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • گرایش‎های فکری زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • گرامون بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • گرشاسبنامه نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 161-172]
 • گرشاسب نامه تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • گریماس تحلیل حکایات تعلیمی تذکرة الاولیا بر پایة الگوی روایی گریماس [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-102]
 • گروه‌های سنی مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • گفتگو گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 63-82]
 • گفتگو بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • گفتمان گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • گفتمان عاطفی کاربست گفتمان عاطفی در متون تعلیمی با تکیه بر باب پنجم گلستان سعدی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-120]
 • گفتمان عرفانی بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • گفتمان مسلط تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • گفتمان‌های غالب اجتماع بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]
 • گیلبرت بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • گلستان بررسی شیوه‌های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 95-13]
 • گلستان تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-28]
 • گلستان رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 127-151]
 • گلستان آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • گلستان تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • گلستان روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • گلستان انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • گلستان بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • گلستان تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • گلستان سعدی بررسی پیکربندی بافتی گلستان [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 101-130]
 • گلستان سعدی بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • گلستان سعدی واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • گلستان سعدی تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • گلستان سعدی مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • گلستان سعدی مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • گلستان سعدی بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • گلشنی بردعی تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-40]
 • گناه برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • گنج شایگان آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • گونه تعلیمی بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • گونه‌شناسی بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • گونۀ ادبی چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]

ل

 • لاکلا و موف تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • لاکلا و موفه گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • لایه‌های زبانی بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • لحن لحن تعلیمی در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 79-102]
 • لحن گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 63-82]
 • لحن و بیان بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • لطایف‌ الطوایف بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • لغات خارجی راهیابی واژه های خارجی (فرنگی ) به زبان و شعر فارسی در عصر انقلاب مشروطه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-15]
 • لیلی و مجنون رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]

م

 • ماجراهای تلماک بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • مأخذ اندرزها بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 151-197]
 • مأخذشناسی پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • مادرمفهوم بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • ماکیاولی تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • متنبّی بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 131-164]
 • متون پهلوی پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • متون پهلوی بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • متون تعلیمی کاربست گفتمان عاطفی در متون تعلیمی با تکیه بر باب پنجم گلستان سعدی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-120]
 • متون تعلیمی- عرفانی سیر تطور مجلسگویی صوفیانه به عنوان نوعی ادب تعلیمی؛ از آغاز تا پایان دورة صفوی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 39-74]
 • متون تعلیمی‌عرفانی تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • متون عرفانی مفهوم آزادی در ادب فارسی‌ [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • متون فارسی پایان‌بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 111-134]
 • مثل ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • مثنوی حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • مثنوی «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]
 • مثنوی جنبه تعلیمی هزل در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 153-174]
 • مثنوی غُلغُلِ اجزایِ عالم بشنوید (تحلیل عارفانة نماز از دید مولوی) [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 83-104]
 • مثنوی بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-56]
 • مثنوی بررسی نظریة ارتباط و خطاب در مثنوی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 31-40]
 • مثنوی آه ز نفس فضول (بررسی و تحلیل تصاویر هنری نفس در آثار منظوم مولوی) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-126]
 • مثنوی نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • مثنوی بررسی و تحلیل ارتباط مبانی معرفت‌شناختی با دیدگاه‌های تربیتی مولوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 116-146]
 • مثنوی معنوی آموزه های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-80]
 • مثنوی معنوی بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • مثنوی معنوی دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]
 • مثنوی معنوی گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • مثنوی معنوی واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • مثنوی معنوی بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • مثنوی معنوی راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • مثنوی معنوی تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • مثنوی مولوی کاربرد تعلیمی داستان های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 127-156]
 • مثنوی مولوی سیرت انسانی در صورت حیوانی (بررسی فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی در حکایات جانور محور مثنوی) [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 173-204]
 • مثنوی مولوی کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • مثنوی هفت اورنگ دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • مثنوی هفت پیکر داستان انبیا در منظومة هفت پیکر [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 66-75]
 • مجاز صُوَر بیانی مضاعف در شعر فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-90]
 • مجلسگویی سیر تطور مجلسگویی صوفیانه به عنوان نوعی ادب تعلیمی؛ از آغاز تا پایان دورة صفوی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 39-74]
 • مجنون و لیلی علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • محاسن اخلاقی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • محبت‏ خواهی تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • محتوا اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • محقق سبزواری روضه الانوار عباسی، نظامنامة اخلاق حاکمان در عهد صفوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 199-232]
 • محمدبن جریرطبری نقش تاریخ در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-20]
 • محمد بن محمود فارس بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 70-94]
 • محمدتقی سپهر بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • محمدعلی فروغی «کاری نیمه تمام از مردی تمام» [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 70-80]
 • محمود دولت‌آبادی آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • محور فرآیند شعر نو و محورهای آن [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 111-132]
 • محور جانشینی تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • محور همنشینی تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • مخاطب رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 191-230]
 • مخاطب شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 25-52]
 • میخاییل باختین بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • مخالف خوانی زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-144]
 • مخزن الاسرار ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • مخزن‌الاسرار تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • مخزن‌الاسرار رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • مخزن‌الاسرار رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • مدایح نبوی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر جمال الدین عبدالرزاق و احمد شوقی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 26-35]
 • مدارا بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • مدح مقایسه میان صفات ممدوح در مدایح جمال الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر ابونصر فارابی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 75-100]
 • مدح سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • مدیحه و منقبت مضامین تعلیمی در شعر آیینی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 17-38]
 • مدرسۀ شاد ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-171]
 • مدیر مدرسه آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • مدرنیسم نوآوری در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 133-160]
 • مدل سه‌بعدی خرد (3D-WS) خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • مذهب ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • مراعات‌النظیر تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 99-118]
 • مرثیه و سوگ سروده مضامین تعلیمی در شعر آیینی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 17-38]
 • مرجع‌شناسی مرجع‌شناسی اینترنتی در حوزة مطالعات ادبی [دوره 2، شماره 8، 1388، صفحه 83-112]
 • میرزا قهرمان ملایری رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 172-202]
 • مرصادالعباد تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • مرغان حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]
 • مرگ بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]
 • مرگ حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • مرگ خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • مرگ آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • مرگ‌پویایی زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • مزلو انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • مزلو بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • مستورة‌ کردستانی مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 13-24]
 • مسعود سعد تفاخرهای تعلیمی مسعود سعد [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 1-32]
 • مسعود سعد سلمان سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • مشروطه تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجستة دوره مشروطه [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • مشروطه تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • مشروطه بررسی اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی در شعر اجتماعی عصر مشروطیت [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 29-40]
 • مشکلات انسان امروز پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • مصیبت‏ نامه وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • مصیبت‌نامه مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • مصراع برجسته زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-144]
 • مصوت) تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • مضامین آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 107-128]
 • مضامین اجتماعی و دینی مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 13-24]
 • مضامین اخلاقی مفاهیم نمادین تعلیمی در مهمترین داستان های آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 155-184]
 • مضامین اخلاقی مضامین اخلاقی در بوستان و مقایسة‌ آن با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 189-218]
 • مضامین اخلاقی چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • مضامین انسانی شعر صائب [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-60]
 • مضامین پایداری بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 157-190]
 • مضامین تربیتی نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • مضامین تعلیمی تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • مضامین تعلیمی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • مضامین تعلیمی شگردها و علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه های غنایی با‌ تکیه بر منظومۀ نویافتۀ «ناز و نیاز» [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 1-28]
 • مضامین تعلیمی بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 70-94]
 • مضامین تعلیمی آموزه ‏های تعلیمی ـ اخلاقی در غزلیات حکیم نزاری قُهستانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 154-184]
 • مضامین حکمی و تعلیمی حکمتهای تعلیمی مشترک در شعر رودکی و سعدی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • مضامین شعری انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 135-168]
 • مضامین عیّاری بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • مضامین مشترک ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 57-76]
 • مضامین و آموزه‌های اخلاقی بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • مضمون‌پردازی تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • مضمون حکایت نخستین مثنوی گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • مضمون سازی زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-144]
 • مطبوعات بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • مطلع الانوار حکایات تعلیمی و کارکردهای آن در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-50]
 • مطلع الانوار اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 43-62]
 • معارف جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • معانی علم بیان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • معتزله این خرد خام به میخانه بر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 60-70]
 • معراج جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • معراج‌نامه جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • معراج‌نامه سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • معرفت عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 1-12]
 • معرفت‌شناسی بررسی و تحلیل ارتباط مبانی معرفت‌شناختی با دیدگاه‌های تربیتی مولوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 116-146]
 • معشوق بازتاب مفاهیم عرفانی واخلاقی درشعر هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-80]
 • معنا بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • معنای تعلیمی ابیات برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 109-126]
 • معنادرمانی اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 171-215]
 • معنادرمانی واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • معنی‌شناسی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • معنی صریح بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • معنی ضمنی بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • مغول تحلیل محتوای نفثه المصدور نسوی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 152-182]
 • مفاخره پارادوکس تکبر و تواضع در شعر و شخصیت خاقانی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 47-78]
 • مفاهیم اخلاقی جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • مفاهیم اخلاقی بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 85-110]
 • مفاهیم اخلاقی و تعلیمی بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 53-75]
 • مقایسه و تطبیق همسانی مضامین ِحکایات و افسانه های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 29-54]
 • مقالات تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • مقالات رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 191-230]
 • مقالات شمس آنچه امروز نیز می توان از شمس تبریزی آموخت؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • مقاله تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • مقامات حمیدی بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • مکالمه چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]
 • مکان بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 85-110]
 • مکتب اخلاقی مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • مکتب اصالت فایده مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • مکتب تربیتی بررسی و تحلیل ارتباط مبانی معرفت‌شناختی با دیدگاه‌های تربیتی مولوی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 116-146]
 • ملامتیه غزل فارسی و آموزه‌های ملامتی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-24]
 • ملک حکمت‌های داستان سلیمان [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 115-156]