اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان مقالات باید متعهد شوند مقاله ارسالی به مجله  برای هیچ مجله یا همایشی ارسال نگردیده است.لطفا اصول اخلاقی انتشار مقاله را از لینک زیر دریافت و به دقت مطالعه فرمایید: 

اخلاق در انتشار مقاله