پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (PARS) - واژه نامه اختصاصی