اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

yalameha.ir
ayalamehagmail.com

مدیر مسئول

احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

yalameha.ir/en/
ayalamehagmail.com

مدیر داخلی

مریم محمودی

زبان و ادبیات فارسی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

m.mahmoodi75yahoo.com

مدیر اجرایی

سارا ملاسعیدی

روانشناسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

sara19mollasaeidigmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اصفهان

h.ahahosainigmail.com

مهدی تدین

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

plbdumgmail.com

عطامحمد رادمنش

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

a_radmanesh21yahoo.com

محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

y.talebiyanyahoo.com

اسحاق طغیانی

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه اصفهان

etoghyaniyahoo.com

سید علی اصغر میرباقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه اصفهان

fa.mirbagheriyahoo.com

سید مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد ، دانشگاه اصفهان

m.nooriyanyahoo.com