اهداف و چشم انداز

یکی از بارزترین شاخصهای بالندگی در هر جامعه‌ای، استفاده از یافته‌های پژوهشی برای بهبود وضع علمی است. در محیط های دانشگاهی که خاستگاه اصلی اندیشه‌های بارور و تفکرات بالنده و زاینده است، مجلات علمی - پژوهشی بهترین ابزار تبادل یافته‌ها و اندوخته‌های علمی است. در این میان، پژوهشها و یافته‌های ادبی به سبب آنکه حافظ مواریث ملی و زمینه‌ساز باروری بیشتر فرهنگ و زبان یک ملت و همچنین عامل حفظ و احیای هویت ملی و فرهنگ اسلامی است، از جایگاه خاصی برخوردار است. 

فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان نیز بر مبنای همین هدف و در راستای دستیابی به پژوهشها و بهره‌گیری از توان تحقیقی اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور و نیز متخصصان، فرهیختگان و اصحاب فکر و قلم، از سال 1387 بر اساس مجوز و نامة شمارة 90750/87 مورّخ 29/3/87 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، شروع به فعالیت نمود و پس از طی مراحل قانونی و اداری از تاریخ 14/4/89 موفق به اخذ رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گردید. پس از چاپ دقیق و منظم نه شماره از این مجله با عنوان کلی «پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی»، بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان نشریه به «پژوهشنامه ادبیات تعلیمی» تغییر یافت. به دنبال پیگیری‌های مجدّانه و تلاشهای بی‌وقفة همکاران، بر اساس نامه شماره 179865 مورخ 12/9/90  این نشریه موفق به اخذ رتبه علمی- پژوهشی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گردید و در فهرست نشریات معتبر کشور قرار گرفت. امید است این فصلنامه بتواند با انتشار تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی محققان کشور، گامی هرچند کوتاه در مسیر رشد و بالندگی و تعالی آرا و اندیشه‌های علمی بردارد.