دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 1-20 

علمی- پژوهشی

1. بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی

صفحه 1-20

10.30495/pars.2022.690514

پری مالملی؛ احمدرضا یلمه ها؛ پریسا داوری


3. بررسی و تحلیل بنیان‌های تعلیمی در رباعیات سعدی

صفحه 58-82

10.30495/pars.2022.690616

حمزه اکبری زاده؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی