دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1400، صفحه 1-200 
3. بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس

صفحه 70-94

الهه صادقی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی


6. ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی

صفحه 147-171

سمیه بهرامیان؛ محمد علی نادی؛ فریبا کریمی؛ عبدارضا مدرس زاده