دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-200 
4. بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای

صفحه 93-131

غلامحسین مددی چلچه؛ ابراهیم استاجی؛ اعظم استاجی؛ علی تسنیمی