دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 1-200 
3. مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

صفحه 47-66

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار


4. بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن

صفحه 67-92

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان


7. راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان

صفحه 157-186

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی