دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1398، صفحه 1-211 

علمی- پژوهشی

1. واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن

صفحه 1-26

حسنعلی بختیاری نصرآبادی؛ حسین دولتدوست؛ محمدحسین حیدری؛ محسن محمدی فشارکی


5. بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی

صفحه 107-142

سیدمجتبی حسینی عاشق آبادی؛ سید کاظم موسوی؛ ژاله آموزگار؛ محمد رضا نصر اصفهانی


6. بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار

صفحه 143-176

فرشته زواری درخشان؛ رضا صادقی شهپر؛ مرتضی رزاق پور