دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 1-206 
4. تدبیر منزل در بهمن‌نامه

صفحه 95-130

عاتکه رسمی؛ احمد گلی؛ راهله قاسمیان


6. تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد

صفحه 161-187

مژگان محمدی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ سید محسن حسینی مؤخر