دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1398، صفحه 1-210 
7. تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)

صفحه 166-210

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده