دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 1-200 
4. تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)

صفحه 86-130

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده