دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1398، صفحه 1-204 
2. اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو

صفحه 27-58

حسین مسجدی؛ سیدحامد موسوی جروکانی


3. فلسفه و آموزه‌های شاد زیستن در اندیشۀ نظامی

صفحه 59-86

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جهانگیر صفری


6. بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث

صفحه 161-180

حجت الله ربیعی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی