دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1397، صفحه 1-220