دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1390 

علمی- پژوهشی

1. اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع)

صفحه 1-28

عباسعلی وفایی؛ رقیه کاردل ایلواری


5. پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی

صفحه 103-122

ناصر محسنی‌نیا؛ محمدرضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروززاده چگینی