دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1396 

علمی- پژوهشی

1. تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی

صفحه 1-20

عباسعلی وفایی؛ سید مهدی حسینی میر محمدی