دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1395، صفحه 1-206 

مقاله پژوهشی

1. بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو

صفحه 1-32

علیرضا نبی لو؛ فرشته دادخواه


4. زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر

صفحه 91-120

عبدالرضا مدرس زاده؛ صدیقه ارباب سلیمانی