دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان

صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


4. انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی

صفحه 100-126

محمدحسین خانمحمدی؛ حجت الله همتی