دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 1-179 

مقاله پژوهشی

1. شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی

صفحه 1-28

رحمان مشتاق مهر؛ سردار بافکر


3. «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی»

صفحه 61-82

عبدالرضا مدرس زاده؛ محبوبه خراسانی؛ فاطمه نعنافروش