دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

1. دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی

صفحه 1-36

اسحاق طغیانی؛ علی علیزاده