دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1389 
3. فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان

صفحه 25-42

مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی