دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1389 

علمی- پژوهشی

1. ساختار تراژیک داستان سیاوش

صفحه 1-38

مهدی محقق؛ ایرج مهرکی؛ خدیجه بهرامی رهنما


4. بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی

صفحه 75-98

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ احسان رئیسی