دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-235 

علمی- پژوهشی

1. پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی

صفحه 1-22

عطا محمد رادمنش؛ حسین جلالی