دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-214 

علمی- پژوهشی

1. جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی

صفحه 1-24

دکتر اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری


2. حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی

صفحه 25-66

محمود براتی خوانساری؛ سید منصور سادات ابراهیمی


8. اخلاقیات در غزلیات بیدل

صفحه 199-214

زهرا محمدیان؛ عباسعلی وفایی