دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 1-218 

علمی- پژوهشی

1. آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی

صفحه 1-24

مهین پناهی؛ ثریا کریمی یونجالی


2. تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی

صفحه 25-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ فراست پیروزی‌نژاد


7. سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان

صفحه 159-188

موسی پرنیان؛ سید آرمان حسینی آبباریکی