نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، فرزانه علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • آرامی، سیمین تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • آریان، حسین تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 167-190]
 • اخلاقی، علی تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]
 • ایزدیار، محسن بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]
 • اسلامی، اسماعیل واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]
 • اشرف زاده، رضا بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]
 • افراسیاب پور، علی اکبر تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • امیری، سمانه رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 29-58]
 • امیری کله جوبی، هاجر بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]

ب

 • بیگ زاده، خلیل بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]
 • بهرامیان، سمیه ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • بهمنیار، عیسی تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 52-84]
 • بهمنش، ناهید مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]

پ

 • پناهی، مهین وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]

ت

 • تاج نیا، کیمیا واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]
 • تجلی اردکانی، اطهر آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]

ج

 • جابری نسب، نرگس مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]
 • جعفری قریه علی، حمید کج‏روی‏های اخلاقی و رفتارهای نابهنجار درسرگذشت حاجی بابای اصفهانی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 1-26]
 • جلیلی جشن آبادی، صبا بینامتنیت در ادبیات ‏تعلیمی(با تمرکز بر قابوس‏نامه و تعالیم پتاح‏ حوتپ؛ کهن‏ ترین فرزندنامۀ جهان) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-57]
 • جمالی، هاجر وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • جهانی، زینت واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]

چ

ح

 • حاتم پور، شبنم علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • حاجی زاده، حسین تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • حیدری، رسول رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 29-58]
 • حسن زاده، شهریار بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]
 • حکمت، شاهرخ بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]

خ

 • خوئینی، عصمت بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]

د

 • درستی، صدیقه بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]
 • دلبری، حسن بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]
 • دهقان، علی تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی محتوایی کلیله‏ ودمنة منظوم قانعی طوسی برپایة مکتب سودگرایی اخلاقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-28]

ر

 • رحیمی، سیدمهدی بینامتنیت در ادبیات ‏تعلیمی(با تمرکز بر قابوس‏نامه و تعالیم پتاح‏ حوتپ؛ کهن‏ ترین فرزندنامۀ جهان) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-57]
 • رحمانی، طیبه کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]
 • رحمتیان، سجاد بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]
 • رضائی، پروین آموزه ‏های تعلیمی ـ اخلاقی در غزلیات حکیم نزاری قُهستانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-30]

ز

 • زارعی، فخری بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]

س

 • سرخی، فرزانه علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • سلطانی، فاطمه بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 59-86]
 • سلیمانیان، حمید رضا بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]
 • سوری، احمد وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]

ش

 • شعبانی، اکبر بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 140-164]

ص

 • صادقی، الهه بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 167-190]
 • صراطی، ژیلا تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • صفرعلیزاده، مجتبی بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]

ط

 • طبخ کار حسن کیاده، کلثوم بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]
 • طهماسبی، فریدون علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]

ع

 • عسگری حسنکلو، عسگر بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]

ف

 • فخراسلام، بتول بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]
 • فرزاد، عبدالحسین کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]

ق

 • قاسمی، شهین شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 31-59]

ک

 • کاظمی، فروغ مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]
 • کریمی، فریبا ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]

گ

 • گیاهی، غلامحسین بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]

ل

 • لکزیان، حسن بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 140-164]

م

 • محمدی آسیابادی، علی بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]
 • محمودی، مریم تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]
 • مدرس زاده، عبدارضا ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • مرادی، ایوب بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • موسوی، سید کاظم بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]
 • موسوی سالم، سیده سمیه بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]

ن

 • نادی، محمد علی ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • نجفی، عیسی بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]
 • نعمتی، فاروق بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • نقابی، عفت بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]
 • نیکداراصل، محمدحسین تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 52-84]
 • نیک روز، یوسف آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]
 • نوعی، سارا بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]

ه

 • هاشم پور، معصومه آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]

ی

 • یلمه ها، احمدرضا تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]