نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]

ا

 • ابدالی، اعظم ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • اخلاق، مانا تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • ارباب سلیمانی، صدیقه زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • اکبری گندمانی، مهرداد بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • الماسی، عطا بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • امیرپور، فرزانه جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]

ب

 • بیگ زاده، خلیل بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]

پ

ت

 • ترکاشوند، سینا تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]

ج

 • جلیلی، رضا تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]

ح

 • حاتمی، حافظ رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • حاتمی، سعید زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • حاجی آقابابایی، محمدرضا بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 69-100]
 • حسینی، سیدمحسن بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]

خ

 • خواجه ایم، احمد بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]

د

 • دادخواه، فرشته بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • دهرامی، مهدی بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]

ر

 • رجبی، مسلم بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • رمضانی پارسا، داوود اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • روضاتیان، سیده مریم جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]

س

 • سلطان محمدی، امرالله بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]

ش

 • شانظری، علیرضا اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • شیخ لووند، فاطمه بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • شریفی، شهلا مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]

ص

 • صادقی، اسماعیل بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • صدرایی، رقیه تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • صدیقی مورنانی، سمیرا بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]

ط

 • طغیانی، اسحاق بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]

ظ

ع

 • علوی مقدم، سیدمحمد بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]

ف

 • فرهود، فرنگیس تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]

ک

 • کزازی، میرجلال الدین دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]
 • کمالی بانیانی، مهدی رضا بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • کهدویی، محمدکاظم بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]

م

 • محرمی، رامین مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • محمدیان، عباس بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • محمدی پویا، فرامرز تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • محمدی کله سر، علیرضا ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • مدرس زاده، عبدالرضا زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • میراحمدی، زهرا رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • مستعلی زاد، تهمینه بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • مسلمی زاده، محبوبه پندگریزی، خلاف‌آمد عادت سعدی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-152]
 • مشتاق مهر، رحمان آنچه امروز نیز می توان از شمس تبریزی آموخت؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • مشهور، پروین دخت تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]

ن

 • ناصری تازه شهری، ناصر تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • نبی لو، علیرضا بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • نیکداراصل، محمدحسین اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • نوروز، مهدی تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • نوروزی داودخانی، ثوراله بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]

و

 • وفایی، عباسعلی تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • وفایی، عباسعلی بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • وفایی فرد، زهره دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]

ی

 • یلمه ها، احمدرضا بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]