نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، فرزانه علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • آرامی، سیمین تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • آریان، حسین نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • آریان، حسین نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • آریان، حسین تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • آریان، حسین بررسی مقایسه‏ ای آموزه‏ های تعلیمی، اخلاق فردی و آیین کشورداری در قابوس‏نامه و سیاست‏نامه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 1-22]
 • آریان، حسین تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • آسمند جونقانی، علی مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 1-28]
 • آقاحسینی، حسین جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • آقاحسینی، حسین رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • آقاحسینی، حسین که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق ) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-38]
 • آموزگار، ژاله بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]

ا

 • ابدالی، اعظم ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • ابراهیمی، سید منصور سادات حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • ابراهیمی، قربانعلی مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-106]
 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 167-190]
 • ابراهیمی، قربانعلی تحلیل کارکرد تعلیمی‌ روان‌شناختی کهن‌الگوی «جهان» در اشعار ناصرخسرو بر پایۀ نظریۀ ژیلبر دوران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 21-57]
 • ابراهیم تباربورا، ابراهیم تشبیه در اشعار رودکی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 77-102]
 • ابوالقاسمی، محسن بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • احمدی، ارسلان بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • احمدی، فاطمه سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]
 • احمدبیگی، آرزو تحلیل کارکرد تعلیمی‌ روان‌شناختی کهن‌الگوی «جهان» در اشعار ناصرخسرو بر پایۀ نظریۀ ژیلبر دوران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 21-57]
 • احمدنژاد، کامل راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • اخگری، محمد مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • اخلاق، مانا تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • اخلاقی، علی تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]
 • ایرانمنش، زهرا آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • ایران‌منش‌، محمدحسین بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 1-36]
 • ارباب سلیمانی، صدیقه زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • ایزدیار، محسن بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]
 • ایزدی سعدی، عباس ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • استاجی، ابراهیم بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • استاجی، اعظم بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • اسدی، آذر مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • اسدی دامناب، اکبر بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]
 • اسفندیاری، مهسا انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 135-168]
 • اسکندری شرفی، فرشاد بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • اسکندری شرفی، فرشاد تحلیل آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی در مثنوی صفات‌العاشقین هلالی جُغتایی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 108-136]
 • اسکویی، نرگس بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • اسلامی، اسماعیل واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]
 • ایشانی، طاهره بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • اشرف زاده، رضا تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • اشرف زاده، رضا بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]
 • اصفهانی عمران، نعمت بررسی و تحلیل بنیان‌های تعلیمی در رباعیات سعدی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 58-82]
 • افراسیاب پور، علی اکبر فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 103-130]
 • افراسیاب پور، علی اکبر تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • اکبری، سعید درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • اکبرزاده، هادی درنگی بر معنی «سرِ سفره» در مصرع «چون سرِ سفره رخِ او توی‌توی...» از دفتر ششم مثنوی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 119-132]
 • اکبری زاده، حمزه بررسی و تحلیل بنیان‌های تعلیمی در رباعیات سعدی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 58-82]
 • اکبری گندمانی، مهرداد بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • الماسی، عطا بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • الهامی، فاطمه جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 131-158]
 • امامی، نصرالله آتش عشق از دیدگاه مولانا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • امجدی، گلناز روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • امیری، سمانه رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 29-58]
 • امیری، محمد ضرب‌المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 57-76]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • امیرپور، فرزانه جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 1-36]
 • امیری کله جوبی، هاجر بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]
 • امین، احمد معرفی و نقد برخی از روش‌های تعلیمی و تربیتی صوفیه تا قرن ششم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 83-104]
 • امین، ندا تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • اویسی، عبدالعلی آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • اویسی کهخا، عبدالعلی حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 71-94]

ب

 • باباصفری، علی اصغر سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • باباصفری، علی اصغر بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • بارانی، محمد لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • بارانی، محمد «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]
 • بافکر، سردار شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 1-28]
 • باقرزاده، هاشم که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق ) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-38]
 • بالو، فرزاد تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • بتلاب اکبر آبادی، محسن تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 113-144]
 • بختیاری نصرآبادی، حسنعلی واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • بخشی پیش کناری، زهرا رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • براتی خوانساری، محمود حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 25-66]
 • برامکی، اعظم درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • بیرانوند، یوسف علی بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • برجساز، غفار تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • برزگر خالقی، محمدرضا پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • بساک، حسن برق عصیان (بررسی جلوه‌های گوناگون گناه در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 95-124]
 • بساک، حسن آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • بشیری، زهرا کارکردهای تعلیمی و اخلاقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان با تکیه بر عنصر نماد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 169-198]
 • بشیری، محمود بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • بشیری، محمود اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • بصیری، محمدصادق روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 67-96]
 • بیگ زاده، خلیل بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • بیگ زاده، خلیل بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 109-138]
 • بیگ زاده، خلیل بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]
 • بلوری، مریم حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 139-168]
 • بلوری، مریم جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • بهاری‌فر، فاطمه چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • بهاروند، آرزو پایان‌بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 111-134]
 • بهرامی، فاطمه تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • بهرامیان، سمیه ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • بهرامیان، مسیح حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 139-168]
 • بهرامی رهنما، خدیجه ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 1-38]
 • بهره‌ور، مجید چهرة علم در آینة ادب عرفانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 103-118]
 • بهفر، مهری بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • بهمنیار، عیسی تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 52-84]
 • بهمنش، ناهید مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]

پ

 • پارسا، سید احمد سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 23-50]
 • پارسا پور، زهرا استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • پاک سرشت، محمد جعفر بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • پریزاد، حسین کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]
 • پرنیان، موسی سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • پیروزی‌نژاد، فراست تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • پناه، زینب انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]
 • پناهی، مهین آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 1-24]
 • پناهی، مهین اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • پناهی، مهین اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 43-62]
 • پناهی، مهین جوانمردی، مترادف ها و مؤلفه های آن در متون عرفانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • پناهی، مهین آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • پناهی، مهین وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • پورالخاص، شکرالله مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • پورسید، معصومه بررسی مضامین تعلیمی در سفرنامه‌های ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، خسی ‌در میقات جلال آل‌احمد [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 56-96]
 • پورنعمت، منیژه آموزه‌های اخلاقی حاتم اصم، صوفی و زاهد دورة اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 125-158]

ت

 • تاج بخش، پروین بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریۀ تقابل‌ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 59-80]
 • تاج بخش، پروین تحلیل روایی حکایت تمثیلی نابینا و مفلوج بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 1-26]
 • تاج نیا، کیمیا واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]
 • تجلی اردکانی، اطهر آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]
 • تجلیل، جلیل آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 1-28]
 • ترکاشوند، سینا تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • ترکاشوند، مریم کارکرد تکرار و تداعی در انتقاد‌های اجتماعی پنج شاعر برگزیدۀ سبک عراقی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 21-50]
 • ترکمانی باراندوزی، وجیهه بررسی مؤلفه‌های شفقت به خودِ نِف در شخصیت فتنه در منظومۀ هفت‌پیکر نظامی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 29-56]
 • تسنیمی، علی بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • تقی زاده، فاطمه بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • تلخابی، مهری نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 51-92]
 • تیموری فتحی، فاطمه لزوم نقش کهن الگوی پیرخردمند در تعلیم بشر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 62-99]
 • تنهایی، حسین ابوالحسن گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • توکل‌ راد، لیلا تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-172]

ث

 • ثابت زاده، منصوره گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]

ج

 • جابری نسب، نرگس مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]
 • جعفری، ناهید رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 121-144]
 • جعفرزاده، مریم شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • جعفری قریه علی، حمید کج‏روی‏های اخلاقی و رفتارهای نابهنجار درسرگذشت حاجی بابای اصفهانی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 1-26]
 • جلالی، حسین پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • جلیلی، رضا تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • جلیلیان، شهرام بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • جلیلیان، محمدرضا تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • جلیلی جشن آبادی، صبا بینامتنیت در ادبیات ‏تعلیمی(با تمرکز بر قابوس‏نامه و تعالیم پتاح‏ حوتپ؛ کهن‏ ترین فرزندنامۀ جهان) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-57]
 • جمالی، هاجر وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]
 • جهادی حسینی، سید امیر مضامین و ساختارهای تعلیمی و اخلاقی در منشورهای دیوانی با تکیه بر عتبة الکتبة، التوسّل الی الترسّل، دستور دبیری و دستورالکاتب [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-78]
 • جهانی، زینت واکاوی فضیلت خرد و فرزانگی در شاهنامه براساس نظریۀ اخلاق‌فضیلت ارسطو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 146-178]
 • جوادی، آرزو اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]

چ

 • چترایی عزیزآبادی، مهرداد فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 25-42]
 • چترایی عزیزآبادی، مهرداد بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 167-190]
 • چینی، فریبا «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی» [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 162-196]
 • چینی، فریبا «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی» [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاتمی، حافظ رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • حاتمی، حافظ رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • حاتمی، سعید زمینه‌های اجتماعی و فکری اندیشۀ اغتنام فرصت در رباعی‌های فارسی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 139-168]
 • حاتم پور، شبنم علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • حاجی آقابابایی، محمدرضا بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 69-100]
 • حاجی آقا بابایی، محمدرضا بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • حاجی زاده، حسین تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • حاجی‌زاده، مهدی جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • حاجی مزدرانی، مرتضی رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 127-151]
 • حیایی طهرانی، نسرین پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • حیدری، رسول رویکرد‌های نوین تعلیم و تربیت در شعر شاعر مشروطه، میرزا قهرمان پاک‌بین ملایری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 29-58]
 • حیدری، علی ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 159-182]
 • حیدری، محمدحسین واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • حیدری، مریم جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • حیدری نیا، هادی بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • حسینی، زهرا نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • حسینی، سیدمحسن بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 101-136]
 • حسینی، سیده معصومه کاربرد داستان تمثیلی در تعلیم آموزه‌های سیاسی با تأکید بر متون کهن ادبی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 175-200]
 • حسینایی، یحیی مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • حسینی آبباریکی، سید آرمان سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 159-188]
 • حسین پور، اسماعیل آموزه‌های اخلاقی از مواجهۀ حاکمان دینی و غیردینی با مصلحان و منتقدان با تأکید بر احیاء علوم‌الدین امام محمد غزالی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 149-190]
 • حسن پور آلاشتی، حسین بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • حسن‌پور آلاشتی، حسین عوامل ابهام معنایی در شعر طالب‌آملی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-108]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • حسن زاده، شهریار مضامین تعلیمی و تربیتی در هفت پیکر [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 139-176]
 • حسن زاده، شهریار آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 107-128]
 • حسن زاده، شهریار بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • حسن زاده، شهریار بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]
 • حسینی عاشق آبادی، سیدمجتبی بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • حسینی کازرونی، سید احمد آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 39-62]
 • حسینی کازرونی، سید احمد بررسی اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی در شعر اجتماعی عصر مشروطیت [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 29-40]
 • حسینی میر محمدی، سید مهدی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • حسینی مؤخر، سید محسن تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • حق طلب، رحمت الله بررسی و تحلیل شاخصه‌های تعلیمی قابوس‌نامه در ارتباط با روابط والدین ـ فرزند براساس نظریۀ رمزگان‌های پنج‌گانۀ رولان بارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 83-107]
 • حقیقی، مرضیه بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 29-60]
 • حکیم آذر، محمد تحلیل محتوای نفثه المصدور نسوی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 152-182]
 • حکیم آذر، محمد اسلوب معادله در غزل سعدی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 163-184]
 • حکیم آذر، محمد روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • حکمت، شاهرخ بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]
 • حلبی، عبدالحسین فرزاد تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • حمامی لاله زار، یونس مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • حمیدی، جعفر عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 1-12]
 • حمزئیان، عظیم آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]

خ

 • خادم، اعظم کاربست گفتمان عاطفی در متون تعلیمی با تکیه بر باب پنجم گلستان سعدی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-120]
 • خانجانی وشکی، سحر تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • خانمحمدی، محمدحسین انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-126]
 • خدابنده، نسرین آموزه‌های تعلیمی در جامع ‌الاسرار نورعلیشاه اصفهانی و شگرد‌های تعلیمی آن [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 112-148]
 • خراسانی، محبوبه «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • خراسانی، محبوبه بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • خسروی، حسین بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم تعلیم و تربیت درآثار رشید یاسمی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 25-58]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 63-82]
 • خواجه ایم، احمد بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • خواجه‌گیری، طاهره بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تاکید بر آرای گرامون و یاکوبسن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-92]
 • خوشحال دستجردی، طاهر تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 15-40]
 • خوئینی، عصمت پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • خوئینی، عصمت بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]

د

 • دادخواه، فرشته بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • دانش پژوهان، منوچهر مطالعۀ تطبیقی ساختار روایی حکایت در ادبیات تعلیمی و قالب رسانه‌ای آگهی خدمات عمومی مطالعۀ موردی: گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 31-54]
 • داوری، پریسا پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالش‌های آن [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 56-94]
 • داوری، پریسا بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 1-20]
 • دری، زهرا ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 119-146]
 • درستی، صدیقه بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]
 • دلبری، حسن آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • دلبری، حسن بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]
 • دهرامی، مهدی بررسی خوشه‌ای تقویت‌کننده‌های احکام تحذیری و ترغیبی در خسرو و شیرین نظامی (با تأکید بر خوشه مرگ) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 169-186]
 • دهرامی، مهدی ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 41-58]
 • دهقان، علی شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 183-212]
 • دهقان، علی شیوه‌های تربیت بر پایۀ اصول عرفانی در حدیقة الحقیقه سنایی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 55-86]
 • دهقان، علی تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • دولتدوست، حسین واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]

ذ

 • ذاکری، گیتا استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 31-58]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی مؤلفه‌های «خودشکوفایی» و «کمال‌طلبی» در تذکرۀ عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مَزلو [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 39-56]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی محتوایی کلیله‏ ودمنة منظوم قانعی طوسی برپایة مکتب سودگرایی اخلاقی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-28]
 • ذبیح‌نیا عمران، آسیه تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • ذوالفقاری، محسن بررسی کارکردهای تکرار در القای مضامین اخلاقی و تعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی کدکنی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-60]

ر

 • رادفر، ابوالقاسم مستورة کردستانی مهین بانوی شعر و هنر و عرفان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 13-24]
 • رادمنش، عطامحمد غُلغُلِ اجزایِ عالم بشنوید (تحلیل عارفانة نماز از دید مولوی) [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 83-104]
 • رادمنش، عطامحمد بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 23-44]
 • رادمنش، عطامحمد ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • رادمنش، عطامحمد علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • رادمنش، عطا محمد پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 1-22]
 • راضی نیا، جعفر تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]
 • ریاضی هروی، شیدا بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • ربیعی، حجت الله بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • رجبی، مسلم واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • رجبی، مسلم بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • رحیمی، سیدمهدی بینامتنیت در ادبیات ‏تعلیمی(با تمرکز بر قابوس‏نامه و تعالیم پتاح‏ حوتپ؛ کهن‏ ترین فرزندنامۀ جهان) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-57]
 • رحیمی، صغری مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-138]
 • رحمانی، اکرم پند منظوم در ادب عالمانه [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 79-104]
 • رحمانی، طیبه کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]
 • رحمانیان، زینب بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • رحمتیان، سجاد پژواک برخی اندرزهای پیشینیان در کتاب قابوس‌نامه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 27-55]
 • رحمتیان، سجاد بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]
 • رخشنده مند، علی سینا نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 51-90]
 • رزاق پور، مرتضی بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-176]
 • رسمی، عاتکه تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • رشیدی آشجردی، مرتضی بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 161-180]
 • رضی، احمد کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 97-120]
 • رضازاده قزاآن، مهدی مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • رضایی هفتادر، علی محمد بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • رضائی، پروین مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری؛ آمیزه‌ای از اخلاق عملی و عرفان (با تکیه بر حکایت‌ها) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 57-92]
 • رضائی، پروین آموزه ‏های تعلیمی ـ اخلاقی در غزلیات حکیم نزاری قُهستانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-30]
 • رضوانیان، قدسیه تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • رمضانی پارسا، داوود اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • رنجبر، احمد تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]
 • رنجبر، احمد بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • رنجبر، احمد بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • روحانی، رضا شیوه‌های تبلیغی در اسرار التوحید [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 91-112]
 • روضاتیان، سیده مریم جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 57-86]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • رئیسی، احسان بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-98]
 • رئیسی نافچی، راضیه بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]

ز

 • زارعی، فخری بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]
 • زمانی، مهدی زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • زندمقدم، ساسان گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • زواری درخشان، فرشته بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-176]

س

 • سادات‌شریفی، سیدفرشید پی‌رنگِ تعلیم (سنجش تطبیقی باب «شیر و گاو»، در سه تحریر از کلیله و دمنه با تکیه بر عنصر داستانی پی‌رنگ) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 105-136]
 • ساکی، محمدرضا جنبه تعلیمی هزل در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 153-174]
 • سیامک دستجردی، اعظم معرفی و نقد برخی از روش‌های تعلیمی و تربیتی صوفیه تا قرن ششم [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 83-104]
 • سبزیان پور، وحید تأثیر دیدگاه‌های تربیتی ایرانیان باستان در ادب فارسی با تکیه بر باب هفتم بوستان سعدی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 59-86]
 • سپه وندی، مسعود مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • سرخی، فرزانه علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]
 • سعادتی جبلی، افسانه رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 191-230]
 • سعیدی، فخرالدین روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • سعیدی مقدم، محمد سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 23-50]
 • سلطانی، فاطمه بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 59-86]
 • سلطان محمدی، امرالله بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • سلیمی، حسین بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • سلمانی، یاسمن آرامش و بی‌قراری در اندیشۀ مولانا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 114-144]
 • سلمانی، مهدی سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 69-86]
 • سلیمانی، صدیقه تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • سلیمانی، علی اخلاقِ تجاری در ادب فارسی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 179-208]
 • سلیمانیان، حمید رضا بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]
 • سلیم زاده، مهدیه آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • سنگکی، سمیه تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 197-236]
 • سوری، احمد وجوه اشتراک دیدگاه عطار با نظریات روانشناسان دربارة روش‏ های تربیتی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 85-117]

ش

 • شاکر، کریم مضامین تعلیمی در دیوان رودکی سمرقندی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-22]
 • شایگان فر، حمیدرضا تربیت تدریجی و تأثیرپذیری مولانا از امام محمد غزّالی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-55]
 • شانظری، علیرضا اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • شانظری، علیرضا بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • شاهگلی، سمیه بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • شاهوردی، الهام مقایسۀ تطبیقی تعلیم و تربیت در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 163-192]
 • شیبانی اقدم، اشرف بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 165-188]
 • شیبانی اقدم، اشرف آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • شجاع زاده مقدم، سیده فاطمه ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • شیخلووند، فاطمه تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • شیخ لووند، فاطمه بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • شریعت، محمدجواد «همزه»، «الف»، «و»، «ه»، «ی» [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 105-134]
 • شریفی، شهلا مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • شریف‌پور، عنایت الله بررسی بازتاب روحیات پروین اعتصامی در توصیه‌های اخلاقی وی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 65-101]
 • شریفی مال امیری، فریبا جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • شعبانی، اکبر بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 140-164]
 • شعبانی، الهه سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-72]
 • شعبانلو، علی رضا تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • شعبانلو، علی رضا استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • شعبانلو، علیرضا بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • شکوری، بهناز تحلیل تطبیقی آیین کشورداری در شاهنامه و تِلِماک [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 1-30]
 • شکوری، بهناز بررسی تطبیقی ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های رفتاری شاه‌پدر از دیدگاه فردوسی و فِنلون [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 145-165]
 • شکوری، بهناز بازتاب ادب تعلیمی در اساطیر کهن با نظر به داستان زال و سیمرغ و ماجراهای تِلِماک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-22]
 • شمیسا، سیروس مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • شوکتی، آیت تحلیل و بررسی ویژگی‌های اخلاقی شمس به استناد مقالات [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-174]

ص

 • صادقی، اسماعیل بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 121-152]
 • صادقی، اسماعیل بررسی تصویر شاه- انسان کامل در متون نثر تعلیمی (قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوک ‌الملوک) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 93-128]
 • صادقی، الهه بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 167-190]
 • صادقی، حسین آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 27-61]
 • صادقی، علی رضا انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • صادقی، مریم تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 51-74]
 • صادقی شهپر، رضا بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 143-176]
 • صادقی فرد، حسین بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • صادقی منش، علی مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • صالحی، نرگس بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 57-84]
 • صباحی گراغانی، لیدا بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • صحرائی، قاسم تربیت باد بهار «بحثی در هدایت غیرمستقیم به عنوان یکی از شگردهای تربیتی سعدی» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 169-196]
 • صحرائی، قاسم بررسی و تحلیل حل مسئله در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ جان دیویی (با تأکید بر داستان بوف و زاغ و شیر و نخجیران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-106]
 • صدرایی، رقیه تحلیل آموزه‌های تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر (پروین اعتصامی و انوری) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 153-170]
 • صدرایی، رقیه بنیان تعلیم شاهان در برسازی زندگی فردوسی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 171-196]
 • صدرایی، رقیه بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • صدقی، حسین تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • صدیقی لیقوان، جواد شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 183-212]
 • صدیقی مورنانی، سمیرا بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • صدیقی مورنانی، سمیرا بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • صراطی، ژیلا تحلیل رفتار شخصیت‌های داستانی منظومة خسرو و شیرین نظامی بر‏اساس نظریة رشد اخلاقی کلبرگ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 60-90]
 • صرفی، محمدرضا بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 1-36]
 • صرفی، محمدرضا انواع ادبی و مضامین شعری در منظومه‌های عطار [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 135-168]
 • صفایی مقدم، مسعود بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 67-92]
 • صفیان بلداجی، یوسف علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • صفری، جهانگیر بررسی روش‌های واقع‌نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 85-110]
 • صفری، جهانگیر فلسفه و آموزه‌های شاد زیستن در اندیشۀ نظامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 59-86]
 • صفرعلیزاده، مجتبی بررسی شگردها و تحلیل آموزه‏ های تعلیمی در هدایت ‏نامة عبدالرحیم شیروانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 91-114]
 • صفی زاده، علی بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-164]
 • صلاحی‌مقدم، سهیلا نوآوری در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 133-160]
 • صهبا، فروغ کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 33-54]

ض

 • ضیاءخدادادیان، محبوبه بررسی و تحلیل شاخصه‌های تعلیمی قابوس‌نامه در ارتباط با روابط والدین ـ فرزند براساس نظریۀ رمزگان‌های پنج‌گانۀ رولان بارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 83-107]

ط

 • طایفی، شیرزاد درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 55-88]
 • طایفی، شیرزاد همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • طالبیان، یحیی تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال این اثر در طول تاریخ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-30]
 • طاهری، فاطمه سادات «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی» [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 162-196]
 • طاهری، فاطمه سادات «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، قدرت الله پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • طبخ کار حسن کیاده، کلثوم بررسی مضامین اخلاق اجتماعی در اشعار مولانا باتکیه‏ بر مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 166-186]
 • طبسی، حمید بررسی و تحلیل بنیان‌های تعلیمی در رباعیات سعدی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 58-82]
 • طغیانی، اسحاق نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • طغیانی، اسحاق دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • طغیانی، اسحاق بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 1-30]
 • طغیانی، اسحاق رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 63-82]
 • طغیانی، اسحاق بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 41-56]
 • طغیانی، دکتر اسحاق جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 1-24]
 • طهماسبی، فریدون مضامین اخلاقی در بوستان و مقایسة‌ آن با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 189-218]
 • طهماسبی، فریدون تحلیل و بررسی بن‌مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی آن در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 129-148]
 • طهماسبی، فریدون علل و انگیزه ‏های کاربردی مضامین تعلیمی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مثنوی معنوی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 118-145]

ظ

ع

 • عالی عباس آباد، یوسف تطبیق دو مفهوم «تعلیم» و «تربیت» بر اساس آراء غزالی و عنصرالمعالی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-84]
 • عالی کردکلایی، حمید بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 105-128]
 • عامری شهرابی، محسن تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • عبداللهی، منیژه یکسونگری در ادبیات تعلیمی و پندنامه‌های فارسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 87-110]
 • عبدی مکوند، اسماعیل آتش عشق از دیدگاه مولانا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-14]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 95-113]
 • عزیزی، امین بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • عزیزی، لیدا دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • عسگری حسنکلو، عسگر بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]
 • عشقی سردهی، علی آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • عقدایی، تورج نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 89-112]
 • علیزاده، علی دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-36]
 • علی مددی، منا تبارشناسی ادبیات تعلیمی (نگاهی به چرایی شکل‌گیری و گسترش ادبیات تعلیمی در ایران) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-138]
 • علی‌نوری، زهرا تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 99-118]
 • علوی، بشیر بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 58-84]
 • علوی مقدم، سیدمحمد بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • علوی مقدم، مهیار مکتب اخلاقی خیام اصالت فایده و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 55-84]
 • عناقه، عبدالرحیم ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 87-110]

غ

 • غفاری، عذرا تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • غفوری، عفت سادات تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبنای نظریه ماکیاولی با بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 37-54]
 • غلامی، فاطمه سخن و شایست و نشایست‌های آن در آیینۀ ضرب‌المثل‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 87-130]

ف

 • فاتحی زاده، مریم تحلیل محتوای مهارت‌های عام زندگی زناشویی و خانوادگی در «بوستان» سعدی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 111-138]
 • فخراسلام، بتول بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]
 • فرامرزی کفاش، ریحانه آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 37-58]
 • فرحناک جهرمی، زینب بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 45-68]
 • فرداد، علی تربیت تدریجی و تأثیرپذیری مولانا از امام محمد غزّالی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 29-55]
 • فرزاد، عبدالحسین کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]
 • فرهادی، نوازالله رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-200]
 • فرهمند، رویین تن بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 97-127]
 • فرهمند، محمد تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • فرهود، فرنگیس تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • فقیهی، حسین اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 121-156]
 • فلاح، غلامعلی درونمایه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 97-131]
 • فلاح، محمدحسین بررسی مؤلفه‌های روان‌شناسی شفقت گیلبرت در کتاب بوستان سعدی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 181-204]
 • فولادی، علیرضا پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • فولادی، محمد انعکاس آموزه‌های تعلیمی شیخ عبدالقادر گیلانی در نکات بیدل دهلوی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 29-57]

ق

 • قاری، محمدرضا تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 127-152]
 • قاسمی، شهین شیوه ‏های ترغیب در غزلیات عطار باتکیه بر نظریۀ «فرایند ارتباط کلامی» رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 31-59]
 • قاسمیان، راهله تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • قاسم زاده، سیّد علی پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • قانونی، حمیدرضا فرآیند شعر نو و محورهای آن [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 111-132]
 • قبادی، حسینعلی تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان) [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 51-74]
 • قبادی، حسین علی پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 87-110]
 • قریشی، مهسان آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • قیصری، حشمت تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 129-156]

ک

 • کاردل ایلواری، رقیه اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • کاظمی، فروغ مقایسه استعاره‌های مفهومی «دنیا» در اشعار سعدی و پروین [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 93-124]
 • کاظمی، مرضیه تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و بازتاب آن در عرفان اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 15-40]
 • کاظم زاده، رسول مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-38]
 • کریمی، فریبا ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • کریمیان، مریم تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • کریمی یونجالی، ثریا آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 1-24]
 • کریمی یونجالی، ثریا اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا» [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 29-63]
 • کزازی، میرجلال الدین دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]
 • کمالی بانیانی، مهدی رضا بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • کهدویی، محمدکاظم بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 45-80]
 • کوشش، رحیم بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]

گ

 • گیاهی، غلامحسین بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 115-139]
 • گذشتی، محمدعلی آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 143-170]
 • گرجی، مصطفی زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • گلی، احمد نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • گلی، احمد تدبیر منزل در بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 111-142]
 • گل افشانی، رشید «مثنوی»، دریای فضایل تربیتی و تعلیمی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 63-86]

ل

 • لطفی عظیمی، افسانه راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • لکزیان، حسن بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 140-164]

م

 • مالمیر، تیمور پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 83-102]
 • مالملی، پری بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 1-20]
 • مبارک، وحید بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 188-225]
 • مبارک، وحید تحلیل آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی در مثنوی صفات‌العاشقین هلالی جُغتایی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 108-136]
 • مجوزی، محمد بررسی مضامین عیّاری، جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 131-160]
 • محرمی، رامین مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 81-108]
 • محسنی نیا، ناصر بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 123-156]
 • محسنی‌نیا، ناصر پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • محسنی هنجنی، فریده راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]
 • محقق، مهدی برخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-16]
 • محقق، مهدی ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 1-38]
 • محمدی، رسول تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • محمدی، علی پایان‌بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 111-134]
 • محمدی، گردآفرین پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • محمدی، مژگان تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-196]
 • محمدی آسیابادی، علی بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]
 • محمدیان، زهرا اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • محمدیان، عباس بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 29-68]
 • محمدی پویا، فرامرز تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • محمدزاده، مریم انتقام و انگیزه‌های آن در شاهنامۀ فردوسی و ایلیاد و اودیسۀ هومر [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 194-220]
 • محمدی فشارکی، محسن واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 1-26]
 • محمدی کله سر، علیرضا الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 183-211]
 • محمدی کله سر، علیرضا ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 113-136]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 191-220]
 • محمودی، فاطمه گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 63-82]
 • محمودی، مریم کارکردهای حکمی - اخلاقی کتاب التوسل الی ‌الترسل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 149-173]
 • محمودی، مریم کاربست گفتمان عاطفی در متون تعلیمی با تکیه بر باب پنجم گلستان سعدی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-120]
 • محمودی، مریم دیدگاههای اخلاقی و تربیتی جامی در مثنوی هفت اورنگ [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 213-235]
 • محمودی، مریم تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]
 • مختاری، خدایار نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • مددی چلچه، غلامحسین بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 149-187]
 • مدرسی، فاطمه بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • مدرس زاده، عبدارضا خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 133-150]
 • مدرس زاده، عبدارضا ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • مدرس زاده، عبدالرضا «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • مدرس زاده، عبدالرضا زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 91-120]
 • مدرس زاده، عبدالرضا بررسی مضامین تعلیمی در سفرنامه‌های ناصرخسرو، نزاری قُهستانی، خسی ‌در میقات جلال آل‌احمد [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 56-96]
 • مدرس زاده، عبدالرضا مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 47-66]
 • مدنی، فاطمه السادات بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 61-90]
 • میراحمدی، زهرا رویکرد اخلاقی منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-112]
 • مرادی، ایوب بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • مرادی، خدیجه تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 145-172]
 • مرادی، خدیجه بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 137-170]
 • میر باقری فرد، سید علی اصغر بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 75-98]
 • مرجع‌زاده، سعیده بررسی بازتاب روحیات پروین اعتصامی در توصیه‌های اخلاقی وی [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 65-101]
 • میردار رضایی، مصطفی تحلیل فرونسیستی از «فقر و غنا» در نظام اخلاق صوفیانه و رسالۀ اخلاقی گلستان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-46]
 • مستعلی زاد، تهمینه بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 137-160]
 • مستعلی زاد، تهمینه تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-128]
 • مسجدی، حسین اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 27-58]
 • مسجدی، حسین زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • مسلمی زاده، محبوبه پندگریزی، خلاف‌آمد عادت سعدی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 137-152]
 • مسلمی زاده، محبوبه مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • مشتاق مهر، رحمان شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 1-28]
 • مشتاق مهر، رحمان آنچه امروز نیز می توان از شمس تبریزی آموخت؟ [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • مشتاق مهر، رحمان نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • مشتاق مهر، رحمان مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 1-38]
 • مشرّف، مریم مفهوم تجدّد و رویکرد نئوکلاسیک در دیوان پروین اعتصامی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 135-152]
 • مشعلیان، مرضیه خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • مشهور، پروین دخت تأثیرپذیری تعلیمی روضه‌الانوار خواجوی کرمانی از مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 171-206]
 • مظاهری، جمشید فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 25-42]
 • معنوی، فاطمه نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان‌های اجتماعی و کلامی) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-28]
 • ملایی، غلامحسین آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 39-62]
 • ملک پور، فیروزه علل و انگیزه های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ رامایانا بازسرودۀ ملامسیح پانی‌پتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 137-161]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی توصیه‌های عام و خاص (وصیت‌نامه) در ساقی‌نامه‌ها (بر مبنای تذکرۀ میخانه، پیمانه، ساقی‌نامه‌سرایان آذربایجان و سایر ساقی‌نامه‌ها) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 27-54]
 • ممتحن، مهدی مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 129-168]
 • ممتحن، مهدی واکاوی نگاره های تعلیمی _ تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 157-176]
 • ممتحن، مهدی پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 123-152]
 • منصوریان سرخگریه، حسین تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-172]
 • مهدوی، بتول بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 111-156]
 • مهدوی دامغانی، محمود انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریۀ مزلو [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 1-36]
 • مهربان قزل حصار، جواد تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 166-210]
 • مهربانی ممدوح، فاطمه تاریکی‌های ادبیات تعلیمی با تکیه بر اندرزنامه‌های سیاسی قرن پنجم تا هفتم (بدآموزی‌های اندرزنامه‌های سیاسی و چرایی وجود آن‌ها) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 157-193]
 • مهرکی، ایرج ساختار تراژیک داستان سیاوش [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 1-38]
 • مهری نژاد، سیده رقیه تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 129-156]
 • موسوی، سید جلال تبیین جایگاه قابوس‌نامه در تاریخ اندرزنامه‌نویسی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 23-50]
 • موسوی، سید کاظم بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • موسوی، سید کاظم بررسی مؤلّفه ‏های «خودشکوفایی» در شخصیّت زال برپایة نظریة روان‏شناختی مزلو [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 125-165]
 • موسوی، سیده زهرا کارکردهای تعلیمی و اخلاقی عناصر چندمعنایی در شعر اخوان با تکیه بر عنصر نماد [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 169-198]
 • موسوی جروکانی، سیدحامد اخلاق زیستن از نگاه ناصرخسرو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 27-58]
 • موسوی جروکانی، سید حامد رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 127-151]
 • موسوی جروکانی، سید حامد زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 85-111]
 • موسوی سالم، سیده سمیه بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-166]

ن

 • نادی، محمد علی ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 123-146]
 • نیازی، شهرزاد ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-162]
 • نیازی، شهرزاد جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 129-156]
 • نیازی، شهرزاد تحلیل کارکرد تعلیمی‌ روان‌شناختی کهن‌الگوی «جهان» در اشعار ناصرخسرو بر پایۀ نظریۀ ژیلبر دوران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 21-57]
 • ناصری، ناصر مضامین تعلیمی و تربیتی در هفت پیکر [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 139-176]
 • ناصری، ناصر بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • ناصری تازه شهری، ناصر تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 187-212]
 • نبی زاده اردبیلی، ندا بررسی مقایسه‌ای آراء خواجه نصیر و نصرالله منشی دربارۀ تربیت اخلاقی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-110]
 • نبی لو، علیرضا بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-32]
 • نبی لو، علیرضا بررسی نظرها و آرای خواجه نصیر طوسی دربارة تعلیم و تربیت انسان و نظام ارزشی حاکم بر آن [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 59-82]
 • نبی لو، علیرضا بررسی آموزه‌های تعلیمی در رفتار قهرمانان روایت‌های اتهام و تبرئه با تکیه بر هفت روایت از ادبیات جهان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • نجاریان، محمدرضا چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 175-202]
 • نجفی، زهرا بررسی اثرپذیری کتاب لطایف ‌الطوایف در مؤلفه‌های اخلاقی و تربیتی از کتاب اخلاق محسنی با نگاهی به نظریۀ دور هرمنوتیکی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 81-108]
 • نجفی، عیسی بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 58-92]
 • نزهت، بهمن مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • نصرآزادانی، ناهید رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-28]
 • نصر اصفهانی، محمد رضا تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-184]
 • نصر اصفهانی، محمد رضا بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-142]
 • نظری، نجمه مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 158-180]
 • نظریانی، عبدالناصر مؤلفه‌های تعلیم‌وتربیت مطلوب در گلستان سعدی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 119-142]
 • نظیف، نرگس بررسی و تحلیل سبک‌شناختی فعل در غزل‌های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 85-108]
 • نعمتی، فاروق بررسی تطبیقی اشعار تعلیمیِ منسوب به امام رضا (ع) با اشعار تعلیمی سعدی شیرازی با رویکرد نظریة بینامتنیت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 17-51]
 • نعنافروش، فاطمه «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی» [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-82]
 • نقابی، عفت بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 179-225]
 • نیک پناه، منصور تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • نیکخواه، مظاهر روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-56]
 • نیکخواه، مظاهر بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 93-118]
 • نیکداراصل، محمدحسین اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 191-230]
 • نیکداراصل، محمدحسین تحلیل شخصیت در گلستان و بوستان سعدی براساس تیپ‏ های هفت‏گانة سیاره ‏ای ویلیام بن‏ هم [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 52-84]
 • نیکدار اصل، محمدحسین اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 171-215]
 • نیک روز، یوسف آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]
 • نوری، زهرا بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 57-78]
 • نورایی، الیاس دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی (با تکیه بر ساختار روایت و جایگاه روایت‌شنو در مناظرات پروین اعتصامی) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 177-203]
 • نوریان، سید مهدی آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 1-32]
 • نوریان، مهدی جلوة معراج پیامبر، صلّی الله علیه و آله و سلّم، در خمسة نظامی گنجوی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-42]
 • نوریان، مهدی فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 25-42]
 • نوریان، مهدی نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 39-50]
 • نوریان، مهدی گذر از رمز به تعلیم خوانش انتقادی دو بیت رمزی در اولین داستان مثنوی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 128-156]
 • نوریان، مهدی علل و انگیزه های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ رامایانا بازسرودۀ ملامسیح پانی‌پتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 137-161]
 • نوروز، مهدی تعلیم تحذیری سعدی در بوستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نظریه فرکلاف [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 161-190]
 • نوروز، مهدی بررسی و تحلیل شاخصه‌های تعلیمی قابوس‌نامه در ارتباط با روابط والدین ـ فرزند براساس نظریۀ رمزگان‌های پنج‌گانۀ رولان بارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 83-107]
 • نوروزی، حامد ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • نوروزی داودخانی، ثوراله بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-170]
 • نوروززاده چگینی، وحیده پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 103-122]
 • نوعی، سارا بررسی مؤلفه‌های رشد اخلاقی کودک در داستان‌های احمدرضا احمدی (با رویکرد به نظریة یادگیری اجتماعی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 187-209]

و

 • واعظ زاده، عباس ریخت‌شناسی حکایت‌های اخلاقی بر پایۀ حکایت‌های مخزن الاسرار و نظیره‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 157-190]
 • وحیدی، احمدنور تحلیل کارکرد ساختار اپیزودیک در تاریخ بیهقی با تکیه بر «واقعۀ بوبکر حصیری» و «حکایت افشین و بودلف» [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-84]
 • وخشوری، کبری بررسی زبان زنانه و مردانه در داستا‌ن‌های ابراهیم گلستان و منیرو روانی‌پور از منظر جنسیت و رویکرد تعلیمی‌اخلاقی (مطالعۀ موردی: جوی و دیوار و تشنه و کولی کنار آتش) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 177-204]
 • وفایی، عباسعلی تأثیر واج در القای مفاهیم با تأکید بر زبان تعلیمی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 33-60]
 • وفایی، عباسعلی بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 1-28]
 • وفایی، عباسعلی اخلاقیات در غزلیات بیدل [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 199-214]
 • وفایی، عباسعلی اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 1-28]
 • وفایی، عباسعلی تناسب هنری در دو محور همنشینی و جانشینی شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 99-118]
 • وفایی، عباسعلی تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 1-20]
 • وفایی فرد، زهره دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 1-44]
 • ولی پور، عبدالله آه ز نفس فضول (بررسی و تحلیل تصاویر هنری نفس در آثار منظوم مولوی) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-126]

ه

 • هادی، حکیمه بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 41-56]
 • هادی، زینب ابعاد مختلف نقد اجتماعی در دیوان سیف الدین محمد فرغانی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 119-146]
 • هادیان، مرتضی گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 193-222]
 • هاشمی، سید حجت بررسی آموزه‌های تعلیمی‌اخلاقی در شعر دورۀ قاجار با تکیه بر دیوان محمدتقی سپهر [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 109-146]
 • هاشمی، سید مرتضی نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 33-69]
 • هاشمی، مرتضی نگاهی به داستان های بحر پیمایی در قلمرو ادبیات ایران و جهان [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 161-172]
 • هاشمیان، لیلا خردورزی‌های مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی در آیینۀ نظریۀ سه‌بعدی خرد آردلت (3D-WS) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 157-184]
 • هاشم پور، معصومه آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 165-187]
 • همتی، حجت الله انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-126]
 • همتی، رقیه آه ز نفس فضول (بررسی و تحلیل تصاویر هنری نفس در آثار منظوم مولوی) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 85-126]

ی

 • یاسری، حسین همنشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 1-28]
 • یعقوبی جنبه‌سرایی، پارسا بار تعلیمی جریان‌های شعر متعهد فارسی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 177-198]
 • یلمه ها، احمدرضا واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-26]
 • یلمه ها، احمدرضا بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 61-90]
 • یلمه ها، احمدرضا اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 83-102]
 • یلمه ها، احمدرضا بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 153-175]
 • یلمه ها، احمدرضا بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 139-162]
 • یلمه ها، احمدرضا شگردها و علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومه های غنایی با‌ تکیه بر منظومۀ نویافتۀ «ناز و نیاز» [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 1-28]
 • یلمه ها، احمدرضا بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 31-58]
 • یلمه ها، احمدرضا علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-26]
 • یلمه ها، احمدرضا علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 93-122]
 • یلمه ها، احمدرضا تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 87-122]
 • یلمه ها، احمدرضا بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 1-20]
 • یمینی، پرستو راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 157-186]