«کاری نیمه تمام از مردی تمام»

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

سخن­شناسان و سخن­سنجان زبان فارسی، غزلهای سعدی شیرازی را همواره از شاهکارهای بی­همانند شعر فارسی به شمار آورده­اند. دیوان غزلیات سعدی تاکنون چندین بار تصحیح و منتشر شده است. یکی از این تصحیحات که در سال 1385 (شانزده سال پس از درگذشت شادروان دکتر یوسفی) منتشر شد، کتابی است با نام غزل­های سعدی، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی. این تصحیح که با همکاری دکتر پرویز اتابکی صورت پذیرفته است، با متن غزلهای سعدی، به تصحیح محمدعلی فروغی تفاوتهای آشکار دارد، اما بسیاری از این تفاوتها در کتاب نشان داده نشده است، در حالی که متن مصحح فروغی، یکی از منابع مورد استفاده در تصحیح یاد شده بوده است. غلامحسین یوسفی پیش از تصحیح غزلهای سعدی، تصحیح بوستان و گلستان را به ترتیب در سالهای 1359 و 1363 منتشر کرده بود، اما از دیدگاه کیفی، اثر اخیر او هرگز همسنگ با دو اثر گذشته­اش نیست. در این مقاله مواردی از تفاوتهای متن غزلهای سعدی در دو تصحیح فروغی و یوسفی مقایسه و بررسی شده است.
چاپ این کتاب در کنار چاپ فروغی و چاپهای دیگر نشان می­دهد که این متن گرانمایه تا چه اندازه هنوز نیاز به تصحیح دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incomplete work from a complete man Saadi’s Gazal , revision (without) comments

چکیده [English]

Experts in the persian language consider saadi’s Gazal as one of the masterpieces in the Persian literatures , the Gazals of saadi’s Divan has revised and published several times. One of the revison in 1385 A.H. sixteen years after the death of Yousefi , published . This book was under the title of saadi’s Gazal revision and comments by gholam Hosein yusufi . This revision which has been done with the help of Parviz Atabaki is quite different from Mohammad Aali Foroughi’s revision . Howerer , many of these differences havn’t been presented in the revision . while foroughi’s revision has been one of the source for the revision , Gholam Hosein yusufi has published Boostan and Golestan in the years 1359 , 1363 A.H , namely before the revision of Saadi’s Gazals. Despite of these facts , from quality point of view his latter work  is not as equal as the former one. In this article Some differences of saadi’s Gazals in foroughi and yusufi's revision have been compared and contrasted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi’s Gazals
  • Mohamad Ali Foroughi Gholam Hosein yusufi

 

1ـ فروغی، محمدعلی. (1364). کلیات سعدی، تهران: امیرکبیر.

2___________.(1320). غزلیات سعدی، تهران: کتاب فروشی و چاپخانة بروخیم.

3ـ مؤید شیرازی، جعفر .(1377). بازیافت بوستانی­های سعدی، شیراز: ایما.

4ـ یوسفی، غلامحسین .(1385). غزلهای سعدی، تهران: سخن.