برخی از اندیشه‌های واقع گرایانه سعدی در بوستان وگلستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

یکی از واقع گراترین شعرا و نویسندگان فارسی زبان سعدی است. او در ایده آل ترین اندیشه هایش(در بوستان) نیز جانب واقعیت را رها نمی کند و اصلاً بنای آرزوها را بر واقعیت می گذارد تا تنها خواننده را در اندک زمانی با عالم خیال دل خوش نکرده باشد. سعدی عملی ترین راهها را برای مشکلات بشر پیشنهاد می کند و پیش از آن به طرح موضوع و باز کردن مسأله با همهُ جنبه هایش می پردازد و سپس با توجه به امکانات جامعه و تواناییهای موجود در یک انسان به بیان راهکار می پردازد. با اینکه واقع نگریهای سعدی را می توان در تمام آثار او جستجو کرد، ولی گلستان و بوستان جولانگاه اصلی اندیشه های واقع گرایانة سعدی است و موضوع دیرینهُ بخشش و قناعت، فقر و توانگری که در بابهای متعدد این دو اثر به تفصیل از آنها سخن گفته شده، زمینه‌ای است که در این نوشتار برای ذکر برخی از این اندیشه های کاربردی سعدی انتخاب شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some idealistic thoughts of Saadi in Bostan and Golestan

چکیده [English]

One of the idealistic poets and writers in the Persian literature is Saadi. He never puts aside the reality in his idealistic thoughts. He buildup the wishes based on reality so that the readers don’t feel that the yare always in the imaginary world.
Saadi Proposes the most prachical ways for Human problems. He also give some solutions : however , before giving solutions, he looks at the problems from different aspects. These solutions are according to human ability. Golestan and Bostan are the main field in which Saadi puts his idealistic thoughts however, you can also find these thoughts throughout his works. The subject matters Like generosity , contentment , poverty and wealth which are ekplained in depth in different chapters of these two books are a platform for this article to mention some idealistic thoughts of Saadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi
  • Realism
  • reality
  • generosity
  • Contentment
  • Poverty
  • wealth

 

1- دشتی، علی .(1356). قلمرو سعدی، تهران: نشر امیرکبیر.

2- زرین کوب، عبدالحسین .(1369). حدیث خوش سعدی، قم: نشر خرم.

3- سعدی، مصلح الدین .(1376). کلیات، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: نشر امیرکبیر، چ یازدهم.

4- ____________ .(1369). بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چ چهارم.

5- ____________ .(1370).گلستان، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفی علیشاه. چ ششم.

6- موحد، ضیاء .(1374). سعدی، تهران: نشر طرح نو.