تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی ( در گلستان و بوستان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

2  - استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ارتباطات گفتاری، مهمترین رکن ارتباطی است. انسان ها،اندیشه ها، تمایلات، دوستی‌ها و دشمنی های خود را در گفت و گو ها و مکالمات خود آشکار می سازند و از این راه، بین یکدیگر،تعامل یا تقابل ایجاد می کنند. حقیقت آن است که اگر انسان ها بتوانند منطق درست گفت و گو را به کار برند، بسیاری از موانع و روادع مشکل آفرین را، برطرف خواهند نمود. سخن گفتن و شگردهای آن یکی از موضوعهای مهم در متون ادب فارسی است و سعدی، یکی از شاعران ایرانی است که ابعاد واهداف گفت و گو و منطق و چگونگی آن را تبیین نموده است. این مقاله به بررسی دیدگاه های او پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و چشم انداز پژوهش نشان دهندة آن است که دیدگاه سعدی در ارتباطات گفتاری،در دو بعد کلی، قابل بررسی است: گفتن (اصالت اندیشه، اصالت تحکیم بنیادهای انسانی، اصالت توانش ارتباطی، اصالت تداوم ارتباطی و افزایش توانمندی )و شنیدن(درک مطلب، گوش دادن همدلانه،).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The explaining of the logic of discourse in Sadi .

نویسندگان [English]

  • hosseinali Ghobadi 1
  • maryam Sadeghi 2
1 * Associate professor Social and humanity center of Jahad Daneshgahi, Tehran.
2 ** Assistant professor of the Persian language and literature, Islamic Azad university, Tehran Branch.
چکیده [English]

One of the important dialectique  in Persian literature is human actions. The poets and the authors express their ideas about human and his position in various styles. The most important in social communications is discourse. humankind show their ideas and wishes even their friendship and the enmity in their talking. This article analyzed  The  Sadis ideas . The method of this exploration is descriptive analytical Sadi's  approaches canbe investigated in two demensions : saying( authenticity of thinking   ' and strengthen of humanistic substratum; authenticity of  communicative competence and continuity of relations ) and  (increasing the aknowledge ) and inhearing : ( evaluation and apprehension ) and talking .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sadi – talking communications- communicative ability – logic of discors – bustan and golistan

 

1- آشوری،داریوش .(1377). شعر و اندیشه، تهران: نشر مرکز.

2- آقا گل زاده،فردوس .(1385). تحلیل انتقادی گفتمان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

3- اسلامی ندوشن،محمد علی .(1381). چهار سخنگوی وجدان ایران (فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ)تهران: نشر قطره.

4- بولتون،رابرت .(1386). روان شناسی روابط انسانی،(مهارت های مردمی)، ترجمه حمیدرضا سهرابی ییو افسانه حیات روشنایی، تهران:انتشارات رشد.

5- بی من،ویلیام .(1385). قدرت، گفتمان، زندگی روزمره در ایران، تهران: نشر نی.

6- تودوروف، تزوتان .(1377). منطق گفت و گویی میخاییل باختین، ترجمه داریوش کریمی، تهران: نشر مرکز.

7 ـ خالقی مطلق،احمد .(1385). قدرت،گفتمان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی، سیاسی، معاصر، تهران: نشر گام نو.

8 ـ زرین کوب،عبد الحسین .(1379). حدیث خوش سعدی، تهران: نشر سخن.

9- خنیفر،حسین و پور حسینی،مژده .(1385). مهارت های زندگی، قم: مرکز نشر حاجر.

10- دابلیو،کورتنس،جان .(1369). ارتباط گفتاری میان مردم،ترجمه سید اکبر میر حسینی، تهران: امیر کبیر.

11- دادگران، محمد .(1381). مبانی ارتباط جمعی، تهران: انتشارات فیروزه.

12- ذکر جمیل سعدی (مجموعه مقالات)3جلد .(1366). تهران: اداره کل انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

13- شعیری،محمد رضا .(1385). تجزیه و تحلیل نشانه، معنا شناسی گفتمان، تهران: سمت.

14- کارلسون،ریچارد .(1385). باور کنید مهم نیست (روش های ساده برای رفع مشکلات زندگی).ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر مهستان.

15- محسنیان راد، مهدی .(1380). ارتباط شناسی، تهران: انتشارات سروش.

16- مرادی حسن زاده، طاهره سادات .(1388). تهران: انتشارات نیک خرد.

17- هارجی، اون و دیگران .(1386). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، تهران: انتشارات رشد.

18 ـ هایدگر، مارتین .(1381). شعر، زبان و اندیشه رهایی، ترجمه عباس منوچهری، تهران: انتشارات مولی.