ویژگی‌های علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعدی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده

بوستان یکی از منظومه‌های مشهور ادبیات فارسی است. این کتاب را علاوه بر ادبیات می‌توان از جهات و ابعاد مختلف دیگر از جمله، روانشناسی، فلسفه، سیاست و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار داد. بوستان مدینة فاضله و جامعة آرمانی سعدی است. او در سراسر بوستان به ترسیم جامعة آرمانی خود پرداخته است، باب اول بوستان شامل چهار مطلب اساسی؛ عدل و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدای است که در برگیرندة نظریه و اعتقاد سعدی دربارة ویژگی­های حاکم مد نظر اوست. به نظر می‌رسد سعدی در نامگذاری باب اول بوستان، کلمات؛ عدل، تدبیر و رای و... را آگاهانه و عمداً برگزیده است. او در این باب به نقد نظر افلاطون و دیگران پرداخته است. در این مقاله مفاهیم مطرح شده در بیت:

یکی باب عدل است و تدبیر و رای
 


نگهبانی خلق و ترس خدایتوضیح داده شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scientific and practical characteristics of a ruler in the first chapter of Saadi’s Boostan

نویسنده [English]

  • ali Heydari
* Assistant professor of the Persian language and literature, University of Lorestan.
چکیده [English]

 Boostan, undoubtedly is one the famous poetical literary works. This specific masterpiece can be considered from several aspects including psychological, philosophical, social and political views. Boostan exactly can be judged as an Utopia for Saadi in which he tries to depict the celestial society. The first chapter including justice, wisdom, intelligent, God fearing Saadi collects the insight around the managing of this depicting utopia. It is clear that this eminent poet deliberately chooses the names like Wisdom, Intelligent and Justice for the first chapter of his book. Here. Signs that show this truth demonstrate that Saadi wants to criticize the ideas of Plato and others. In this paper poet's views which placed in the first couplet will be discussed. In the couplet "Justice, intelligence, wisdom, guarding the creatures and fearing of God” have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Intelligent
  • guard of creature
  • Boostan
  • Saadi

 

1- ارسطو .( 1381). اخلاق نیکوماخس، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

2- افلاطون .( 1368 ). جمهور، ترجمة فؤاد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

3- انصاری، ابوالحسین .(1369). شیخ سعدی و تصور او از یک جامعة آرمانی، ذکر جمیل سعدی، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و نشر، ص 195-157.

4- داوری، رضا .(2536). عصر اوتوپی، تهران: انتشارات حکمت.

5- دشتی، علی .(1357). شاعر و ستایشگر عدل و داد، مجلة تلاش، سال سیزدهم، شمارة 71، صص 20 تا 32.

6- سعدی شیرازی .(1369). کلیات سعدی، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

7- ---------- .( 1359 ). بوستان، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی.

8- خواجه نصیر طوسی .(1369 ). اخلاق ناصری، به تصحیح مجتبی مینوی و...تهران: انتشارات خوارزمی.

9- علوی مقدم، محمد .(1364). عدالت در بوستان سعدی، ذکر جمیل سعدی، جلد 3، تهران: کمیسیون ملی یونسکو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص 57 تا 91.

10- فارابی، ابونصر .(1361). اندیشه‌های اهل مدینة فاضله،ترجمه و تعلیق سید جعفر سجادی، تهران: انتشارات طهوری.

11- گودن،کریستیان .(1383). آیا باید از یوتوپیا اعادة حیثیت کرد، ترجمة سوسن شریعتی، تهران: انتشارات قصیده‌سرا.

12- مور، تامس .( 1361 ). آرمانشهر (یوتوپیا)، ترجمة داریوش آشوری و نادر افشار نادری، تهران: انتشارات خوارزمی.

13- ناظرزاده کرمانی، فرناز .(1376 ). اصول و مبادی فلسفة سیاسی افلاطون، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

 14- نظامی گنجوی، الیاس .(1363). اقبالنامه، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: انتشارات علمی.

15- وحیدی، حسین .(2535). پژوهشی در آرمان پارسایی در ایران، تهران: چاپخانة زندگی.

 

References:

1-Aristotle (1381) Makhs good ethics, translated byAbolghasem Pour-Hosseini, Tehran: University Press.

2-Plato (1368) Republic, translator, Fuad Rouhani, Tehran:  Scientific and Cultural Publishers.

3-Ansari, Abolhossein, (1369) Sheikh Saadi and his notion of an ideal society,Zekre Jamil Saadi, third edition, volume 2, Tehran: Ministry of Islamic Guidance, pp. 195-157.

4-Davariv Reza (2536) Age of Utopia, Tehran: Wisdom Publications,.

5-Dashti Ali (1357), poet and admirer of justice and equity,Talash magazine , Year 13 No. 71, pp. 20 to 32.

6-Saadi Shirazi (1369) Generalities Saadi, Edited by Mohammad Ali Foroughi, Eighth Edition, published by Amir. Tehran.

7-Saadi Shirazi (1359) Boostan, Edited by G.H. Yousofi, Tehran: Kharazmi Publications,.

8-Khajeh NasirToosi (1369) Naseri ethics, Edited by MojtabaMinavi and Fourth Printing, Publishing Kharazmi, Tehran.

9-Alavi Moghadam, Mohammad (1364) Justice in the boostan of Saadi, Zekre Jamil Saadi, Volume III,  Tehran: National Commission for UNESCO and the Ministry of Islamic Guidance, pp. 57 to 91.

10-Farabi, Abu Nasr (1361) ideas from  people of Utopia, translated by Seyed Jafar Sajjadi,  Tehran: Tahoor Publications,.

11-Goden, Christian, (1383) whether Utopiamust  restore his dignity,  translated by Susan Shariati, Tehran: Publishing of Ghasidehsara.

12-Moore, Thomas (1361) Utopia {Ytopya}, ​​Translator Darius Ashuri and Nader AfsharNaderi, Kharazmi Publications, Tehran.

13-Nazerzadeh,Kermani, Farnaz (1376) principles of Plato's political philosophy, first Print Alzahra University publication, Tehran.

14-Nezami Ganjavi, Elyas (1363). Eqbalnamh corrected by Hasan Vahid Dastgerdi, Tehran: scientific publications,.

15-Vahidi, Hossein (2535) Research on the ideals of piety in Iran, Tehran: Zendegi printer press,.