روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

فلسفة تعلیم و تربیت را می­توان رشته­ای مستقل فرض نمود که در آن اساس تعلیم و تربیت،رابطة تعلیم ‌و‌ تربیت با دیگر رشته‌های معرفت انسانی،روش­های تربیتی و نحوة برخورد با مسائل و مشکلات تربیتی است. در باب تعلیم و تربیت نمی توان از مبنایی واحد سخن گفت، بلکه تعلیم‌ و ‌تربیت را می‌توان به مبانی متعددی چون روان شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی،انسان شناسی و امثال آن تقسیم کرد.بررسی انواع روش‌های تربیتی و تطبیق آنها با متون ادب فارسی در این پژوهش جای می‌گیرد. تمام متون ادبی قابلیت تطبیق با روش‌های تعلیم‌ و‌ تربیت را دارند.این مقاله بر آن است که به تعریف تعلیم و تربیت،تربیت از دیدگاه قرآن،گونه‌های زبان تربیتی قرآن و هم‌چنین چگونگی ارتباط زبان قرآن با تعلیم و تربیت بپردازد.در این مقاله به روش‌های تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The methods of the education in the Persian literature

نویسندگان [English]

  • mohammadsadegh Basiri 1
  • golnaz Amjadi 2
1 *Associate professor of the Persian language and literature, university of Shahid Bahonar Kerman.
2 ** M.A. in the Persian language and literature, university of Shahid Bahonar Kerman.
چکیده [English]

The philosophy of Education can be supposed as an independent discipline that studies the relationship between education and other disciplines of human studies, educational methods and the way of dealing with the problems of education. Concerning education, we cannot discuss just about a single fundamental because education is divided into different basics such as physiology, sociology theology, anthropology and the like. Evaluation of different education methods and its comparison with Persian literature have been studied in this research. All Persian literature texts can be comparing to education methods. This research will discuss about; definition of education, from the perspective of Quran, different kinds of Quran education language and also relationship between the language of Quran and education. Also, the methods of education and its comparison to philosophy styles and Persian literature have been studied in this research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian poem
  • education
  • Didactic Literature
  • advice and counsel

 

1- آویبوری، لرد .(1369). در جستجوی خوشبختی، تهران: جاویدان.

2- اخوان ثالث، مهدی .(1379). دیوان، به کوشش محمد حقوقی، تهران: نگاه.

3- اعتصامی، پروین .(1383). دیوان، تصحیح ملک الشعراء بهار، تهران: ثالث.

4- تفضلی، احمد .(1376). تاریخ ادبیات پیش از اسلام، تهران: ژاله آموزگار.

5- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد .(1377). دیوان، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.

6- خزائلی، محمد .(1372). شرح بوستان، تهران: جاویدان.

7- خواجه نظام الملک .(1371). سیاست نامه(سیر الملوک).تصحیح جعفر شعار، تهران: امیرکبیر.

8- دو فوشه کور، شارل هانری .(1377). اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی ازسده سوم تا سده هفتم هجری، تهران: نگاه.

9- دهخدا، علی اکبر .(1337). لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.

10- رودکی .(1381). گزیدة اشعار، تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: دانشگاه پیام نور.

11- ---- .(1383). گزیدة قصاید، تهران: قطره.

12- ----- .(1370). دامنی از گل(گزیدة گلستان سعدی)، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.

13- سیستانی، فرخی .(1377). سخن‌گستر سیستان، تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، تهران: سخن.

14- شریعتمداری، علی .(1351). فلسفة تعلیم و تربیت، اصفهان: ثقفی.

15- شکوهی، غلامحسین .(1385). مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: آستان قدس رضوی.

16- سنایی، ابوالمجدودبن آدم غزنوی .(1374). حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه، تصحیح امیر امیری فیروز کوهی، تهران: زوار.

17- فردوسی، ابوالقاسم .(1378). غمنامة رستم و سهراب،تصحیح جعفر شعار، تهران: قطره.

18- قبادی، حسینعلی. (1389). تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی (در گلستان و بوستان)، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی واحد دهاقان. شماره ششم.

19- قبادیانی، ابومعین ناصربن خسرو .(1373). شرح سی قصیده، تصحیح مهدی محقق، تهران: توس.

20- کسایی مروزی .(1373). دیوان، تصحیح محمد امین ریاحی،تهران: علمی.

21- ماهروزاده، طیبه .(1383). فلسفة تربیتی کانت، تهران: سروش.

22- مشایخی، شهاب‌الدین .(1381). اصول تربیت از دیدگاه اسلام، قم:حوزه و دانشگاه.

23- منشی، ابوالمعالی نصرالله .(1371). کلیله و دمنه،تهران: امیرکبیر.

24- مولوی، جلال الدین محمد .(1385). شرح جامع مثنوی معنوی، تصحیح کریم زمانی، تهران: شارح.

25- نظامی گنجوی، جمال الدین ابومحمد .(1384). لیلی و مجنون، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: زوار.

26- نیما یوشیج .(1381). دیوان، به کوشش محمد حقوقی، تهران: نگاه.

 

References:

1- Avibori, Lord. (1990/1369H). Dar Jostojouye Khoshbakhti, Tehran: Javidan.

2- Akhavan Sales, Mehdi. (2000/1379H). Edited By Mohammad. Hoghughi,Tehran:Negah.

3- Etesami,Parvin. (2004/1383H). Divan, Tashihe Malakoshshoara Bahar,Tehran:Sales.

4- Tafazoli, Ahmad. (1997/1376H).Tarikh Adabiate Pish Az Eslam, Tehran: Zhale Amuzegar.

5- Hafez, Khaje Shamsaddin Mohammad, Shirazi.(1998/1377H). Divan, Tashihe Khalil Khatib Rahbar, Tehran: Safialishah.

6- Khazaeli, Mohammad. (1993/1372H).Sharhe Boustan, corrected by Mohammade Khazaeli, Tehran: Javidan.

7-Khaje Nezamolmolk. (1998/1371H).Siasat Nameh (Siaral Moluk), Tashihe Jafar Shoar, Tehran: Amir Kabir.

8- Do Foshe Kour, Sharl Hanri. (1998/1377H). Akhlaghiat: Mafahime Akhlaghi Dar Adabiate Farsi Az Sadeye Sevom Ta Sadeye Haftome Hejri, Tehran: Negah.

9- Dehkhoda, Ali Akbar. (1998/1337H).Loghat Nameh, Tehran: Tehran University.

10-Roodaki, (2002/1381H). Gozideye Ashar, Tashihe Esmayil Hakemi, Tehran: University Of Payame Nour.

11.............(1383). Selected odes, Tehran: Ghatre.Gholamhossein Yousofi, Tehran:Sokhan.

12……… (1370). Damani az Gool (selection from Saadi’s Golestan) thanks to the effort of

13- Sistani, Farokhi. (1998/1377H). Sokhan Gostare Sistan, corrected by Seyyed Mohammad Dabir Siaghi, Tehran: Sokhan.

14 – Shariatmadari Ali. (1351). Philosophy of Education, Isfahan: Saghafi.

15-Shokuhi, Gholam Hossein. (1996/1385H). Mabani Va Osule Amuzesh Va Parvaresh, Mashhad: Astan Ghods Razavi.

16- Sanaee, Abolmajdodin adam Ghaznavi .(1374) . Hadighol Haghighiye va Tarighe Alshariye , corrected by Amir Amiree Firouzkouhi,Tehran Zavar.

17- Ferdosi, Abolghasem. (1999/1378H).Gham Nameye Rostam Va Sohrab, Tehran: Ghatreh.

18-Ghobadi, Hossein Ali. (1389). Explanation of the logic and dialogue from the perspective of Saadi (in Golestan and Boostan) didactic Literature review, Dehaghan branch. Number Six.

19- Ghobadiani, Abomoein Naser Khosrow. (1994/1373H).Sharhe Si Ghaside,corrected by Mehdi Mohaghghegh,Tehran:Tous.

20 - Kasai Marvazi. (1373). Corrected by Mohammad Amin Riahi, Tehran: Scientific.

21-Mahrezadeh, Tayyebeh. (2004/1383H).Falsafeye Tarbiatiye Kant,Tehran:Soroush.

22-Mashayekhi, Shahabaddin.(2002 /1381).Osule Tarbit Az Didgahe Eslam,Ghom:Hozeh Va Daneshgah.

23-Monshi, Abol Nasrallah. (1371). Kelila va Va Demneh, Tehran: Amir Kabir.

24-Molavi.(2006 /1385H).Sharhe Jame Masnaviye Manavi,Tashihe Karim Zamani,Tehran:Shareh.

25- Nezami Ganjavi, JamlAldinAbou Mohammad.(1384). Lelli va Majnoon, corrected by Hassan Vahid Dasgerdi, Tehran Zavar.

26- Nima Youshij. (1381). Divan, thanks to the effort of Mohammad Hoghooghi, Negah.