بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

3 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

فلسفة تحلیلیِ تعلیم و تربیت، توضیح و تحلیلِ ساختارِ فکر از طریق تحلیل­های منطقی و زبانی است. در نزد بسیاری از فیلسوفان تحلیلی، ایضاحِ گزاره­های فلسفی از طریق تحلیلِ مفاهیم، راه­­گشای حل مسأله­های تربیتی کودکان است. برتراند راسل (1872-1967م.) سهم بزرگی در تعلیم و تربیت کودکان داشته است. از آنجا که سعدی نیز به امر تعلیم و تربیت توجه شایانی داشته، در مقالة پیشِ رو، حکایتِ طایفة دزدان، محلِ سنجشِ آرای برتراند راسل با آرای سعدی شیرازی قرار گرفته است. در بررسی به عمل آمده، مشاهده شد که این دو تن در مواردی تربیتی اتفاق نظر داشته­اند و در مواردی اختلاف نظر. این جستار به تبیین نظر این دو متفکر اختصاص دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Survey of Pedagogical theories for Children in One Story of Bustan Based on Russell’s views

نویسندگان [English]

  • AbasAli Vafayi 1
  • Mehrdad Akbari Gandomani 2
  • MehdiReza Kamali Baniani 3
1 Professor of Persian language and literature, Allame Tabatabayi University.
2  Assistant Professor of Persian language and literature, University of Arak.
3 PhD. graduate of Persian language and literature, Islamic Azad University of Arak.
چکیده [English]

Analytical philosophy of pedagogy deals with explaining thought structures by logical and linguistic analysis. Most of analytic philosophers believe that the clarification of philosophical propositions through concept analyses can be effective in pedagogical issues in children. Bertrand Russell (1872-1967) had a great role in pedagogical issues of children. Since Sa’di has focused on pedagogical issues, too, we study the story of “clan of thieves” by keeping an eye on Russell and Sa’di. We conclude that they have some consensuses as well as some differences. This essay explains their distinctive views.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Skill
  • Critical Nature
  • Critical attitude
  • Sa’di
  • Russell
1- استراترن، پل.(1389). آشنایی با برتراند راسل. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: مرکز.
2- اگنر، رابرات.(1354). برگزیدة افکار راسل. ترجمة عبدالرحیم گواهی. تهران: گواهی.
3- امیرزادة ایرانی، احمد.(1370). آشنایی با سه اندیشمند: ژان پل سارتر، برتراند راسل، کارل مارکس. بی‌جا: بی‌نا.
4- بهشتی، اکبر.(1379). گزیده­ای از شرح زندگی برتراند راسل. تهران: نقش قلم.
5-دکارت، رنه.(1361). تأملات در فلسفة اولی. ترجمة احمدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
6- راسل، برتراند.(1347). حقیقت و افسانه و ترجمة منصور مشکین. تهران: جاویدان.
7- ------------.(1335). تأثیر علم بر اجتماع. ترجمة مهدی افشار. تهران: زرین.
8- -------------.(1347). دربارة تربیت. ترجمه عباس شوقی. تهران: عطایی.
9---------------.(1349). زمینه­های فلسفی. ترجمة محسن امیر. تهران: کیهان.
10- -------------. (1360). آیا بشر آینده­ای هم دارد؟ ترجمة منصور مشکین. تهران: مروارید.
11- ------------.(1361). در ستایشِ فراغت. ترجمة ابراهیم یونسی. تهران: رازی.
12- ------------ .(1362). جهان­بینی علمی. ترجمة حسن منصور. تهران: امیرکبیر.
13- رحیمی، مصطفی.(1381). زندگی و آثار راسل. تهران: کتاب زمان.
14-سعدی، مصلح­الدین.(1368). گلستان. تصحیحِ غلامحسین یوسفی. تهران: سهیل.
15- سینز بری، ریچارد مارک.(1381). راسل. ترجمة نفیسة کسروی. تهران: هرمس.
16- شعاری نژاد، علی اکبر.(1381). فلسفة آموزش و پرورش. تهران: امیرکبیر.
17- طالب­زاده نوبریان، محسن و میرلو، محمد مهدی و موسوی، سید حسین.(1391). آرای تربیتی برتراند راسل. تهران: صداقت.
18-کاپلستون، فردریک.(1375). تاریخ فلسفه. ترجمة سید جلال‌الدین مجتبوی. تهران: سروش.
19- کانت، ایمانوئل.(1376). تمهیدات. ترجمة غلامعلی حداد عادل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.