بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

نثر فنی کلیله و دمنه و مقامات حمیدی با در بر داشتن دلالت‌های ضمنی و غیر صریح، سبک متفاوتی از وجه تعلیم را نشان می‌دهد. رمزگشایی معانی ضمنی در این آثار آشکار می‌سازد برخلاف فرضیه محققان مبنی بر بسیار بودن لغات نسبت به معانی در متون نثر قرن ششم هجری، به دلیل نزدیک ‌شدن این آثار به شعر دلالت‌های ثانوی بیشتری مطرح می‌شود؛ چنان که با آشنایی‌زدایی و تحول در مسیر درک، راه دریافت معنی را گسترده‌تر و اثر تعلیمی آن را مؤثرتر می‌سازد و مخاطب با حرکت ذهنی از حوزه‌ای اشاری به حوزه دیگر مفاهیم تازه‌ای را دریافت می‌کند. در این مقاله، سعی بر آن است که با مطالعه‌ چهارچوب بافتاری این متون و اثر تعلیمی آن‌ها با بررسی افعال، رهیافت‌های نویسندگان در امر تعلیم تبیین گردد. برای این کار افعال در ساخت‌های پایه، مرکب و عبارت فعلی داده‌برداری شده، سپس به دلیل تأثیر مستقیم بافت بر ساخت افعال و ایجاد معانی به فعل‌ها در بافت گزاره‌های مختلف توجه شده ‌است و با تطبیق معانی ضمنی و صریح دو اثر، کارکرد آن‌ها تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of connotation and denotation meanings of verbs in Kelile va Dimne and Maghamat-e Hamidi

نویسنده [English]

  • Ashraf Shibani aghdam
چکیده [English]

  The technical prose of the Kelile ve Dimne and Maghamat-e Hamidi that comprised of implicit and explicit implications indicated a different style of education. Decrypting the connotations of these works revealed that contrary to the researchers' hypothesis that argued about the high number of words comparing to meanings in the sixth century prose texts, more meanings developed because of approaching of these works to poetry and increment of secondary implications of word. By mental movement from a reference to another area, the reader gets new concepts. By educating and implicitly using of mental concepts in the narrative structure, the author of Kelile ve Dimne put more sustainable impact on the reader’s thoughts. Since the analysis of educational works revealed significant functionality due to the implicit and explicit implications, in this research we tried to study the contextual framework of these texts and investigate the statements and verbs to explain the author’s approach in terms of education. This article is derived from a research project that investigated the verb stylistic in six century prose texts and verbs had been assessed in basic and compound forms and also prepositions and then had been considered in the form of propositions because of the direct effect of context on the construction of verbs and creating meanings. Their functionality had also been analyzed with implementation of implicit and explicit meanings in these two works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Denotation
  • connotation
  • verb
  • didactic function
  • Kelile va Dimne
  • Maghamat-e Hamidi