تحلیل محتوای نفثه المصدور نسوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

اخلاق و مسائل اخلاقی در نفثه‌المصدور نسوی موضوع اصلی این تحقیق است. در این پژوهش کوشش شده که به درون‌مایه‌‌های اخلاقی و سرچشمه‌‌های نظری اخلاقی- تربیتی زیدری نسوی نقبی زده شود و نوع نگرش نویسنده به موضوعاتی چون وفاداری، آزادگی، دوستی و مهر، بی‌وفایی، رذایل برخی دولت‌مردان، بی اعتنایی مردم به احوال یکدیگر، خیانت در امانت و خطاهای راهبردی سلطان بازشناسی گردد. نسبت نظریه اخلاقی نسوی که مانند غالب نویسندگان، منشیان و ادیبان عصر او از آبشخور قرآن و سنت سیراب می‌شود با وضعیتی که نویسنده در آن گرفتار شده (ایلغار مغول)  در این تحقیق کاویده شده. هدف این مقاله دستیابی به سرچشمۀ نگرش‌ها و آموخته‌های اخلاقی نویسنده نفثه المصدور و تعیین آبشخورهای ذهنی او در نوع برخورد انفعالی با مصیبت مغول است. همچنین قصد بررسی نوع بلاغت نویسنده و نسبت آن با مقولۀ جنگ در این مقاله از اهداف دیگر است. روش بررسی تحلیل محتوا و نوع مطالعه، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Nafsat-al-Masdur

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

The main subject of the present study is morality and moral issues in Nasavi’s Nafsat-al- Masdur. Attempts have been made to touch on moral themes and origins of theoretical aspects of moral-educational teachings of Zeydari Nasavi, and to recognise the writer’s viewpoint towards issues such as justice, bravery, honesty, trusteeship, fear, hypocrisy, and lie. The relationship between Nasavi’s moral theory, which has quenched with The Qur’an and Islamic tradition like many other writers and his contemporary literary scholars, and the situation with which the writer is dealt the Mongolian invasion has been sought for in this study. The results show that Nasavi, in reporting his own personal affairs has functioned as a reporter of historic events at the Mongolian era unintentionally and has evolved the literary type of autobiography from a personal level to the human level. He has mourned for the death of virtue and praised for those little shades of good deeds by a few of his contemporaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasavi
  • Nafsat-al- Masdur
  • Morality
  • moral criticism
  • Mongolian
  • Complicated prose