بررسی پیکربندی بافتی گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بافت زمینه‏ای است که متن در آن آفریده و فهمیده می‏شود. این زمینه محیط، زمان و مکان (بافت موقعیت) یا واژه‏ها و عبارات اطراف هر واژه (بافت زبانی) را در بر می‏گیرد. دربارة بافت موقعیت، مسأله این است که  در متون کهن به ویژه متون ادبی که دریافت بی‌واسطة بافت موقعیت ممکن نیست، چگونه می‏توان بخش‌هایی از آن را بازسازی کرد. هلیدی و حسن (۱۹۸۵) بر این باورند که سه سازه در ساخت این موقعیت یا همان عوامل برون زبانی مؤثر در خلق متن نقش دارند و می‏توان با آن‌ها، بافت موقعیت را توصیف کرد. از این منظر سه مؤلفة زمینة سخن، فحوا یا عاملان سخن و شیوة سخن به عنوان سه نقطة ورود به هر موقعیتی تلقی می‎‏شوند و از میان گزینه‏های موجود امکان گزینش سبکی را به دست می‏دهند. از ترکیب هر یک از گزینه‏ها با دیگری، ویژگی‌های منفردی در متن ایجاد می‏شود. مجموع این سه عامل پیکربندی بافتی نام دارد که نقشی اساسی در وحدت ساختاری متن دارد و استمرار در آن، متنی یکپارچه خلق می‏کند. در این پژوهش تلاش شده ابتدا بافت و سازه‏های پیکربندی بافتی تبیین شود؛ سپس با این ابزار، سازه‏های موقعیت و اجزای پیکربندی بافتی گلستان بررسی شود. بدین منظور همة عوامل قابل بررسی و نیز شگردهای سعدی و عوامل زیبایی شناختی مؤثر در القای مفهوم بیان شد و در نتیجه مشخص شد پیکربندی بافتی گلستان عامل انسجام متن و تداوم ارتباط خوانندگان در قرون متمادی با متن کتاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the contextual configuration of Golaestan

چکیده [English]

Context is a background in witch a text is created and understood. This background consists of time and place (i.e. co text of situation) or words and expression witch surround every word (i.e. co text). Concerning the context of situation the question is that in the old texts, specially the literary texts in which direct understanding of context of situation is impossible how it could be reconstructed? According to Halliday and Hasan (1985) this situation or those factors that affect creating a text, are constructed from three elements, with which the context of situation could be described. From this point of view, three elements such as field of discourse, toner of discourse and mode of discourse, are considered as three entrances to any situation and make the selecting a style possible. The collection of these elements called contextual configuration which plays an important role in structural unity of text. This study first of all, explains context and elements of contextual configuration and then considering these elements with the aims of studing the elements of situation and different part of contextual configuration in Golestan of Saadi. To do this, all discussable elements of transforming a meaning should be explained. As a result, it became clear that contextual configuration of Golestan is the main element of consistency of the text and it has made the connection of readers with the text during the centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan of Sadi
  • Context
  • contextual configuration