مقایسه درون مایه اخلاقی حکایات کلیله و دمنه و داستان‌های‌ هانس کریستین اندرسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کلیله و دمنه نصرالله منشی با وجود تحولات بسیاری که در طول تاریخ آفریده شدنش پذیرفته، یکی از آثار ماندگار در حوزه ادبیات تعلیمی در تاریخ ادبیات ایران و جهان است. داستان های هانس کریستین اندرسن نیز از آثار ماندگار اخلاقی و تعلیمی در ادبیات جهان محسوب می شود. پیام های اخلاقی و فرازهای ارزشمند، یکپارچگی داستان‌ها، تمثیل و توصیف و نثر زیبا، دلیل ماندگاری کلیله و دمنه محسوب می‌شود. دلایل ماندگاری داستان های اندرسن نیز پیام های اخلاقی، استفاده از تمثیل و نثر توصیفی زیبا است. با بررسی همه این عوامل در هر دو دسته آثار، مهمترین عامل، درون مایه و پیام اخلاقی داستان ها و بیان پیام به صورت یک داستان تمثیلی است. در این پژوهش، خلاصه چهار حکایت از کلیله و دمنه و چهار داستان از اندرسن بیان شده، پس از آن درون مایه و پیام اخلاقی هر داستان به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیام اخلاقی حکایات کلیله و دمنه مبتنی بر محافظه کاری و حفظ منافع فردی و عمل گرایی قهرمان است که در هدایت فرد برای رسیدن به اهداف و امیال شخصی، بسیار مفید و کارساز است اما داستان های اندرسن حاوی پیام های اخلاقی اجتماعی بر اساس ایمان به خدا، پیروزی خیر بر شر و ایثار و گذشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of themes and ethical messages in anecdot of Kalila and Dimna and stories of Hans Christian Andersen

چکیده [English]

Kalila and Dimna by Nasrollah Munshi, Despite adopted the many developments in   history its creation, is lasting works in Educational Literature on the history literature of Iran and the world. Tales of Hans Christian Andersen is one of the lasting works in Educational Literature of world literature. Factors such as moral massages, valuable and rich sentences, integration stories, allegory, description and beautiful prose are causes of the persistence of  Kalila and Dimna. Reasons for the persistence of Andersen's stories are moral messages, Allegory and beautiful descriptions. The study all of these elements in both work, the author has concluded that the most important elements are moral messages and expression message of story in allegorical.  In this study, summery of four tales from Kalila and Dimna and four stories from works of Anderson expressed then the moral message and theme of each story were studied individually and The results are compared with each other .results of research shows that moral message of Kalila and Dimna stories based on conservative and individual self-interest that many useful in guiding individuals to achieve personal goals, but Andersen,s stories including social moral messages based on faith in God, victory of good over evil, sacrifice and forgiveness. Study method is qualitative research and content analysis. Reference text, Kalila and Dimna  is corrected by Minovi and Kalila and Dimna with commentary from Hossein Haddad and Andersen stories has been removed from book of 44 Tales of Andersen , translated by Mohammad Shams. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalila and Dimna
  • Hans Christian Andersen
  • themes
  • moral message