حکمت‌های داستان سلیمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

داستان‌ها همیشه ظرفیت بسیاری برای طرح مسائل حکمی و تعلیمی داشته اند و داستان پیامبران به شکل ویژه از این ویژگی برخوردار است. یکی از این داستان‌ها ماجرای سراسر حکمت سلیمان است. حکمت در قصه سلیمان به چند صورت قابل تأمل است:1- لفظ حکمت که در داستان سلیمان صراحتاً به او منسوب است؛ سخنان حکیمانه و نغز می‌گوید و کتابامثال سلیمانمشحون از آن است. در قرآن نیز از علم مخصوصی که به سلیمان بخشیده شده یاد می‌شود.2-امثال برآمده از داستان سلیمان که شاید ساده ترین شکل حکمت در این قصه باشد.3- نکات حکمی و تعلیمی و پندآموز که در این مقاله به شرح آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wisdoms in the story of Soleyman

چکیده [English]

Stories have lots of capacity to explain wisdom anddidacticissues. Prophets’stories such as holly Soleyman especially have this capacity. The word wisdom in Soleymaon story may be considered in many ways 1-the wordHikmat thatisdirectly related to Soleyman, in the book of Torah Society as well as philosophers,who says wise speeches. The book Soleyman’s proverb also contains these speeches. In addition, in holly Quranthere is specialized science which God has given to Solomonand he is verythankful to God and considered it as a merit.2-Proverbs derived from Solomon story which is the simplest type of Hikmat. 3- Wisdom, didactic and advices points in the story which surely has lots of details. Most significant parts of Soleymanregarding didactic onesareSoleyman, wind and Ant adventure.Soleyman’s life from succession andheredity from David until his death is full of wisdom and Hikmat which in this paper has been explained and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soleymn
  • Hikmat
  • Ant
  • Wind
  • birds
  • Hodhod
  • kingdom
  • Divan